Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Mar 2014

REPORTED CRIMES


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¦£À°è PÉ.E.© ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ a£ÉÆßÃqÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀÄ:56ªÀ, eÁ: ªÉÄÃzÁgï, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:CAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA11AED9M20336 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA11AED9L5551 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁgÉ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ , ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀÄÝ , JqÀUÉÊ ªÀÄtPÀnÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀ®èPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀÄÝ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀiÁgÉ¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄÄn PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2014 , PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
             ¢£ÁAPÀ: 17.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ, 35 ªÀµÀð, eÁ:©AUÉÃgï,G:PÀÆ°, ¸Á: ©ÃgÀ¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï £À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ£Àß §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆãÀ PÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ 2 £Éà PÁæ¸ï d£ÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 17032014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ²æà eÁ«Ãzï vÀAzÉ ±ÉÃSï «ÄÃgïºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¥ÀgïPÉÆÃmï ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ತನ್ನ ತಂVಯ ಮಗನಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಶ ತಂದೆ ಖಮರ್ ಪಾಶ ವಯಾ: 18 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಪರ್ ಕೋಟಾ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಈ ದಿವಸ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸ್ ಭಾವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಶ ಈತನು ಖಾಸ್ ಭಾವಿಯ°è ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಮುಳಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ ಬ್ರೀಗೆಡ್ ರವರು ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗ ಖಾಸ್ ಭಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಗಿ ಉಸಿರು ಗಿಟ್ಟಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ: 04/2014 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
     ¦ügÁå¢ ²æà JªÀÄ.J gÁdÄ .J.E.E ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-3 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÀå ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-3 °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÉÆÃqÀ®§AqÁ £ÉÃzÀÝgÀ nªÀiï °ÃqÀgï DV UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  ºÉƧ½AiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00   UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è £¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÀªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÁ J¸ï.ºÉZï.-19 jAzÀ zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÉUÉ DvÀæ ¥sÉèPïì ºÁPÀ®Ä  ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, DzÀgÉ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¥sÉèPïìUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  17 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2014 gÀAzÀÄ   81 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.