Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 08.02.2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸುಹೀಲ್ ತಂದೆ ರಾಜಭಕ್ಷ ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಾ: ಆಜಾದ್ ನಗರ 9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 1 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೇರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ¯Áj £ÀA PÉ.J 05 J.J 9938 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥sï ¸ÀD§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ¸Á: zÁªÀtUÉÃgÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 09.02.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರಗುಂಟಾ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಲೈಟಿನ ಪೋಕಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಲಾರಿ ಚಾಲನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಪಲ್ಟಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗಡೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ  ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018 PÀ®A 279, 337, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 08-02-18 gÀAzÀÄ  1500  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-16 ¹-3770 £ÉÃzÀÝgÀ°è 1) §¸ÀªÀgÁd 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ GªÀÄ®Æn ¹ÃªÉÄAiÀÄ PÀPÉÌÃj PÉÆAvÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üÃgÀ¥Àà 6 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ©üÃgÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà¤UÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà UÀÄAd½î 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄj¸ÁUÀtÂPÉ ¸Á: aPĄ̀ÉÃgÀV vÁ:  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 15/18  PÀ®A 279,337,338,304(J)L.¦.¹. & 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)