Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Feb 2015

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 03.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸೇಟ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರುತಿ ವಾಹಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಟನನ್ನು ಬಿಡಲು ²æêÀÄw §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À 28 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 2-4-4 ¨ÉgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡ £ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà ªÀÄAV 32 ªÀµÀð eÁ: eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 2-4-4 ¨ÉgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ಹೈದ್ರಬಾದಿಗೆ ವಾಹಾನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ನಂತರ ವಾಪಸ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 04.02.2015 ರಂದು 00.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ವಾಹಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿರ್ಕಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2015 PÀ®A: 279,338 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.02.2015 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.