Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÉèsÁ« UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§AqÉèsÁ« CQÌ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA:01 zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÁqÀð EzÀݪÀjUÉ CQÌPÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¤Ã£ÉÃPÉ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ FUÀ ¤AzÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀظÉÆêÀÄAiÀÄå PÉÆÃoÁ 3)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà 4)EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á:§AqÉèsÁ« £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ,ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 02.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2013 PÀ®A. : 341,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ-02/08/2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgï ¸Á-UÀ®UÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÉÆmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ,DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÀÄjè  25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ ºÁ.ªÀ-d£ÀªÀiÁgÀr    
FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄÃ¯É §AzÀÄ JzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ZÀ¥ÀதAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ,PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-106/2013 PÀ®A-323.354.355.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀizÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ̼ɥÀà ªÀAiÀiÁ: 51 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 46 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ DgÉÆæ 3) ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 G: MPÀÌ®vÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ C½AiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DgÉÆæ £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀiÁ£Àå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÁªÀÅ ºÁQzÀ ¹«¯ï PÉù£À°è gÁfAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2013 PÀ®A 323. 324. 504. 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀÄrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 35 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÉÆUÀgÀ£Á¼À FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 38 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü¬ÄzÀÄÝ DPÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À UÁæªÀĪÁzÀ UÀÄrºÁ¼À ©lÄÖ ºÉÆUÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 63/2 gÀ°è 00.38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀgÀ R¨ÉÓUÁV vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV DPÉAiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CavÁ £ÁåAiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2013 PÀ®A 323. 504. 506. 448. 324. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.1-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢.12-8-13gÀ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¹£À°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ FgÀtÚ, eÁwBªÉʱÀå, ªÀÀAiÀÄ-36ªÀµÀð GBªÉƨÉÊ® CAUÀr ¸ÁBw¥À஢¤ß ºÁªÀB¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ¸Élgïì ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr ªÉƨÉʯï CAUÀr AiÀÄ°èzÀÝ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 15,755=00 gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2013 PÀ®AB457,380 L¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.08.2013 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.