Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                            
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À ¨sÁªÀavÀæ. 
                     
        ¢£ÁAPÀ:- 25/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ sZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢. ¨Á®AiÀÄå, 65ªÀµÀð, eÁw ªÀqÀØgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.  

¢£ÁAPÀ: 21/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 2-3 UÀAmÉUÀ¼ÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ J°èAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅ¢¯Áè  PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀiÁ£À« vÁ®ÆèQ£À ºÀgÀ«AiÀÄ §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï£À ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ²ªÀAV FvÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.204/2015  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ. £ÉÃzÀÝgÀ°è    ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  
            PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉAUÀ¹£À ZÀºÀgÉAiÀÄ «ªÀgÀ.
1)  ºÉ¸ÀgÀÄ               :-   ªÀÄÄzɪÀÄä
2)  ªÀAiÀĸÀÄì              :-   21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)  JvÀÛgÀ           :-   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,
4)  ªÉÄÊ §tÚ, ªÉÄÊPÀlÄÖ :-   ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ, ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ.
5)   zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ  :-   PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ.
6)  ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ  :-   PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ.      
         
PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî  ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                  2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁ vÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 25-8-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚಂಚಲು ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯ್ಡು ಉ: ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೀರಮಾನವಿ ಸಾ: ನಸರ್ ಪೇಟ್ ಮಂಡಳಂ ಜಿ: ಗುಂಟೂರು (ಎ.ಪಿ) ಹಾ:ವ: ರಾಮನಾಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಮಾನವಿ.gÀªÀರು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವಿ -ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನಾಥ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ  ಟೆಂಪೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 28/8115 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮಾನವಿ.FvÀ£ÀÄ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಟೆಂಪೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 28/8115 ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಹಣೆಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ತರಚಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 233/2015 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 25/08/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ 1)gÁeÉZÀAzÀæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ C®èzÉ 30jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ ಹಿಂದೂಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲಿಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ 45 ಅಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಟ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 30 ರಿಂದ 40 ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಟೈಯರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಈಬೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಯರಗೇರ ವೃತ. ಪಿ.ಎಸ್, ಸದರ ಬಜಾರ, ಮಾರ್ಕೆಯಾರ್ಡ ,ಪಶ್ಚಿಮಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮದಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿಹೇಳಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನುಕು ನುಗ್ಗುಲು ಉಂಡು ಮಾಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ.ಸಿ. 292 ರವರು ಮೇಘಾ ಪೋನ್ ನಿಂದ ಅನೌನ್ಸ ಮಾಡಿದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಇದ್ದ ವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ   £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 ಕಲಂ 143,147,148,186,341,431,432,427 , ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CqÀAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 25-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 16-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾವಂತಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ®è FvÀ£ÀÄ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ2) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà  ¸Á-±ÁªÀAUÀ¯ïEªÀgÀ£ÀÄß  ಕೇಳಿದಾಗ CªÀರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£ÉߣÀA.111/2015 PÀ®A:323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 IPC  DrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå PÁªÀ°, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÊzÉÆrØ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನ ತಂದೆ ಮೃತ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 26-08-2015 ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬಣಿವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಪ್ಪೆ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹ.ಚಿ.ಗ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA:25/2015 PÀ®A 174  ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2015 gÀAzÀÄ  57 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.