Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Apr 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ :10-04-2016 ರಂದು 19.15 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï 2]£ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªï, ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ3]¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ «µÀÄÚªÀÄÆwð, 36 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ,4]ªÀÄÄvÁå®gÁªï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ:46 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:ªÀQîgÀÄ, ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ5]²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀÄ:47 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀªÉÆúÀ£ÀPÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:PÀæµÀgïªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:UÁA¢£ÀUÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ºÀಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ¦.J¸ï.L. vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹.¦.L. & r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è,¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ   C°èUÉ ºÉÆÃV ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮೇಲ್ಕಂಡ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.32,700/- ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2016 PÀ®A. 87 Pɦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
           ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀ gÁwæ 11.40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À zÁgÀĪÁ¯Á QæÃqÁAUÀtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1]®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: ZÁ®PÀ, ¸Á: PÉÆÃoÁPÁæ¸ï ºÀnÖUÁæªÀĺÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 4700/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, 11 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

             ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 02.00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ PÁåA¦£À ºÉƸÀ §¸ÁÖöåAqï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] §¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ  G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 7300/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:53/2016 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ: 10.04.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫರಖುಂದಾ ಸಮೀನ್ ತಂ: ಎಂ..ಶರೀಫ್ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 13-2-2/55 ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಂ: KA36 EG7840 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ  ದದಿಮಾತಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂ: ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವಯ: 25ವರ್ಷ, ಸಾ: ಪೋತಗಲ್ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಸಿ.ಟಿ.100 ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA 36 Q 971 ನೇದ್ದನ್ನು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ತನಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗೂ ಸಹಾ ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಪಾದಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2016 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ 32 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G:¨É¯ÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ 2£Éà ºÉAqÀw DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ «£Á:PÁgÀt C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 30/3/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ 3 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢Ý AiÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄ®V¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ  ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ  ºÀaÑzÀÄÝ,   ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 31/3/16 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/16 PÀ®A 498(J),504,506 307 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢/UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀĵÁàªÀw jªÀiïì ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 10/4/16 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀ®A 307 L¦¹UÉ §zÀ®Ä 302 L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಮೃತ ಸಣ್ಣ ಮೌನೇಶ ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀªÀÄä UÀA zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ ªÀ. 48 eÁw,£ÁAiÀÄPÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ  ಮಗನಿದ್ದು  ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು,  ಭೋಗಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ  ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ. 63 ರಲ್ಲಿ  5ಎಕರೆ  4 ಗುಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕ  ಭೋಗಾಪೂರದಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಸಾಲ  ಮಾಡಿ  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಎಲ್.ಎನ್ ಟಿ ಪೈನಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಉಳುಮೆ ಸಲುವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಾಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು,  ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಾರದೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ  ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಗೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ 10-04-16 ರಂದು ಭೋಗಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದ ತನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಯುಡಿಆರ್ ಸಂ.06/2016 ಕಲಂ.174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
ªÀÄ»¼É & ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 11-04-2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ SÁ¸À ªÉÆãÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀÄĹèA. ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄzÀÄUÀð ºÁ.ªÀ: SÁzÀgÀUÀÄAqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀರು  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ಪಿರ್ಯದಿದಾರರು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾದರಗುಂಡಾ, ಎಲ್.ವಿ.ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ  ವಾಸವಾಗಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 28-03-2016 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ದಾರನು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಾಮ ದವರಾದ 6 ಜನರು ಸೇರಿ ಜೈಪುರ ಅಜಮೀರ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 31-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಮೈದ (ಪತ್ನಿಯ ಡೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ) ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಪೋನ್ ಕರೆಮಾಡಿ ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂ 30-03-16 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಚಿ.ಮಹ್ಮದ ಮುಸ್ತಫಾ,13 ವರ್ಷ & ಚಿ:ನಿಸಾರ ಮಹ್ಮದ 12 ವರ್ಷ  ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಯಂಕಾಲವಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿಲಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದಿರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ ಬೇಕೆಂದುಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2016 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :11.04.2016 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.