Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw  UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà 28ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-±ÁªÀAvÀUÉÃgÀ FPÉÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §ÆzÉ¥Àà vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj ElÄÖ ©üÃd ªÀÄvÀÄÛ JtÚ  UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀĪÀ½UÁV ºÉÆgÀUÀqÉ PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á® PÀlÄÖvÉÛÃ£É E®èªÉÇà JAzÀÄ  ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-29/08/2015 gÀAzÀÄ gÀDwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr  DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ°è ¨sÀd£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄÆäj£À §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À VqÀPÉÌ  vÀ£Àß  ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-30/08/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ ©ÃªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ ºÉÆ®PÁÌV ªÀiÁrzÀ  ¸Á® PÀlÖ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ತಂ: ಶ್ರೀನಿವಾಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ,33 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅರ್ಚಕರು  ಸಾ: ಬುದ್ದಿನ್ನಿ   ತಾ: ಲಿಂಗಸುಗೂರು FvÀ£ÀÄ  ಬುದ್ದಿನ್ನಿಯ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ವ್ರಂದಾವನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 29-08-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ           7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಬಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ರೂ 8-10 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಹುಂಡಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ  131/2015  ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É Cr UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ  «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 92 gÀ ºÀgÀ« FgÀtÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  PÁ®ÄªÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀƼÉvÀÄÛªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁdj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà  35 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV E°èUÉ AiÀiÁPÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/15 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 27/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÊ.n.¦.J¸ï. PÀA¥À¤AiÀÄ Promac Engioneering industries Ltd  PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÆÖÃgï AiÀiÁqÀð£À°è Ej¸À¯ÁzÀ MlÄÖ 16 qÀæA £À°èAiÀÄ MAzÀÄ qÀæA£À°èAiÀÄ 50 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ PÁ¥Àgï ¨ÉÃ¸ï ªÉÊgï CA.Q.gÀÆ. 1,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¨ÉƪÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ G: ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï ¸Á:¨É¸ÀvÀgÀ¥À°è vÁ:PÀÄAzÀgÀ¦ ªÀÄAqÀ®A vÁ: PÀ¯ÁåtzÀÄUÀðA f¯Éè C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦). gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00  ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ  5 ಅರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆ ಜೂಜಾಟದ ಅಟವಾದ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಶೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ  ಸಿ,ಪಿ,ಐ ಯರಗೇರಾ  ರವರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ , ಎ,ಎಸ್,ಐ (ವೈ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು, ,  EvÀgÉ 4 ಜನ  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕವರಿಂದ 4500/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಅದಾರದ ಮೇಲಿಂದಾ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2015   PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2015 gÀAzÀÄ  109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.