Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Sep 2011

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĤvÁ¼À ¨sÁªÀavÀæ


 

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹. PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd FPÉAiÀÄÄ CªÀiÁªÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ: 29.08.11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ²æà ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý M§â¼Éà ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2011 gÀAzÀÄ CPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ : PÀÄ: ¸ÀĤvÁ vÀA: §¸ÀªÀgÁeï 22 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ §tÚ, ¨É¤ß£À »AzÉ PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ EzÀÄÝ, «zÁå¨Áå¸À rJqïªÀgÉUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 5¦üÃmï 2 EAZÀÄ EzÀÄÝ, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ ®AUÀ, PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À, PÉA¥ÀÄ NqÀ¤ zsÀj¹zÀݼÀÄ.


 


¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂPÉ ¸ÀA¥ÀðQ¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ.

ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA :246133ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9480803868

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : 235001, 100

ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : 235308

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀªÀÄä & ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀªÀUÀ EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ£ÀUËqÀ EªÀÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §¸À£ÀUËqÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.09.2011 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉÃAPÀmÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀjUÀÄqÀØ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAUÁA©PÁ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÀÆArgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀuÁÚ ¥ÀvÁÛgÀ, eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ªÁ»ÃzÀ, ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ vÀAzÉ AiÀÄPÁ⮸Á§. ¨ÁµÁ vÀAzÉ AiÀÄPÁ⮸Á§, ªÀıÁPï.vÀAzÉ gÀ¦üøÁ§, §§Æè vÀAzÉ ªÁ»ÃzÀ & ¸À¯ÁªÀiï. vÀAzÉ gÀ¦üøÁ§ . ¸Á; J¯ÁègÀÆ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£Á;PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUɺÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉÃAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á. ªÀÄAUÀ¼ÀªÀgÀ ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£À CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀPÉÌ CPÀ̼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CPÉAiÀÄ£ÀÄß CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAzÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥Á JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ gÁwæ AiÀiÁPÉà wgÀÄUÁqÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨ÁªÀ£ÀÄ «d¤UÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, «gÀÄ¥Á, UÀuÉñÀ, a¤ß, ªÀĺÉñÀ, £ÀgÉñÀ, ªÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¨ÉvÀÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ

CAvÁ ªÀÄÄAvÁV «dAiÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÄQ£À UÁUÀ® UÁæªÀÄzÀ ²æà §®ªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ vÀA/ ¥ÀªÀðvÀgÉqÉØ¥ÀàUËq EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-09-11 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÉrØ vÀA/ ¥ÀªÀðvÀgÉqÉØ¥ÀàUËqÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ §®ªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ£Àß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §® Q«AiÀÄ »AzÉ, JqÀUÉÊUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ §®ªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ ºÉAqÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝPÉÌ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÀjd£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ºÉAqÀ PÀÄrzÀ d£ÀjUÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÁeÁgÉÆõÀªÁV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁªÀ ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ zÀ¨Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀÄ F ªÀiÁ¯Á ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄÝ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÉÆt CAvÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ DUÀ CªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ DUÀ vÁ£ÀÄ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ UÀuÉñÀ, ªÀĺÉñÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, £ÀgÉñÀ, a¤ß, ªÀįÉèñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä CqÀØ §A¢zÀÝPÉÌ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§UÀ¼À£É߯Áè ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÁQë ºÀjd£À ¸Á. ªÀÄAUÀ¼ÁªÁgÀ ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgïÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.09.2011 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.