Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

ದಿನಾಂಕ 27-11-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30  ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಹಳಪೇಟೆಯ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ- 214, 283 & 592 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 450/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ & ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತ  ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 21/2019 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ 141/2019 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ: 26.11.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ²æà J.JA.r gÀ¦ü, ªÀgÀ¢UÁgÀgÀgÀÄ/¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.2-4-91/1 PÉÆÃlvÀ¯Ágï gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.f. ªÀÄvÀÄÛ L.f.¦. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ gÀªÁ¤¹zÀ zÀÆj£À ¥Àæw ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹gÁeï CºÉäzï eÁ¦üæ ºÁUÀÆ FvÀ£À PÉ®ªÀÅ d£À ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2019 gÀAzÀÄ 16.30 jAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ, PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ vÀ£Àß 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 11 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV AiÀiÁgÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è, ¹gÁeï CºÉäzï eÁ¦üæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ J£ï.¹. £ÀA.24/2019 PÀ®A: 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2019 PÀ®A 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ದಿನಾಂಕ:26.11.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ U˸ïªÉÆâÝãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ zÀArãÀ ªÀAiÀiÁ:64 ªÀµÀð, G-ªÁå¥ÁgÀ eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á:Dgï.PÉ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. ºÁ/ªÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀÆUÁgÀ ¥Áèmï ªÁqÀð £ÀA:34 UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ oÁಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ f£Áß ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರ, ದೇವದುರ್ಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರುಗಳಲ್ಲಿ  ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  100000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೆಂಗಾ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಶಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ 50 ಕೆಜಿಯ 04 ಶೆಂಗಾದ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಶೀನ್.ದಿಂದ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗದು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10000/- ರೂ ಗಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರರು ದಿನಾಂಕ:24.11.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯಮನೂರು ಇವರ ಆಪೀಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 100000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಯಮನೂರು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಶಿನ್.ನ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ನಲ್ಲಿ ಮಿಶನನ  ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ವೈಸಿನಲ್ಲಿ 90000/- ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನ ಬೆಲೆ 15000/- ಆಗಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ & ಕೇಕ್ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿನ್ನಾ ಸಾ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 04 ಸೇಂಗಾ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 02 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 139/2019 PÀ®A 420 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿgÀÄvÁÛgÉ.