Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jul 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
                 ದಿನಾಂಕ : 27-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸೈಯದ್ ಫಾರೂಕ್ ತಂದೆ ನೂರಅಲಿ , ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ಮೇಸನ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಯಾಂಪ (ಜವಳಗೇರಾ ಹತ್ತಿರ) ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಇವರು ಮಧು ಎಲೇಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ  ಕಾಲ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-9132 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-9132 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಹೆಬೂಬನಿಗೆ ಎಡಮಲುಕಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ , ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಾ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.173/2014, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

           ¢£ÁAPÀ: 26-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ªÉAPÀlgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ-28ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ  £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAf£ÀAiÀÄå£À zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ PÁåA¦¤AzÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-32ªÀµÀð  eÁ-ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ, G-mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ-36/J- 5973 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á- ªÀÄlªÀiÁj, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-36 J-5973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÁ°UÉ, PÉÊUÉ, C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  77/2014 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:27-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï.gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ , ªÀAiÀÄ:64ªÀ, ¸Á:Dgï.f.JªÀiï ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.f.JªÀiï ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «±ÁæAw¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀAvÉ PÉýzÀ PÁgÀt AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀµÀÖgÀ°è 1)¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , 2) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÉrØ , ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, 3) ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄgÉrØ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, 4)®QëöäÃgÉrØ ¸Á: gËqÀÆgÀÄ, 5)CuÁÚfgÉrØ ¸Á: gËqÀÆgÀÄ, 6) gÁWÀªÀgÉrØ ¸Á:PÉÆvÀÛ®aAvÁ, 7)²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¸Á:zÀªÀÄÆägÀÄ, 8)§¸À£ÀUËqÀ , 9)¨Á¥ÀÄgÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ , 10) «ÃgÀ£ÀUËqÀ, 11)UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, 12)eÉÆÃUÁgÉrØ, 13)wªÀiÁägÉrØ E¤ßvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 30 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÁmÁ J.¹.E ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀwÛ , ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 30 d£À ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ 23 d£À M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆgÀVzÀÝ 30 d£ÀgÀÄ ªÀQî ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É C£ÀÄßvÁÛ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ EAZÀÄ EAZÀÄ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʬÄAzÀ §AUÁgÀzÀ 30 UÁæA ¨Áæ¸ï¯ÉÃmï , 9 UÁæA GAUÀÄgÀ , PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 10 UÁæA ZÉÊ£ï QwÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ , §¤AiÀÄ£ï ,®ÄAV ºÀjzÀÄ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2014 PÀ®A: 143, 147, 148,448, 504, 323, 355, 395, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ರಾಮನಗೌಡನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಭಾವನ ಮಗಳಾದ ಮೋನಿಕಾ ಇವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನೆಗೆಣ್ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ  ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-07-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1) ºÉZï. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ 2) ºÉZï. UÉÆëAzÀgÉrØ 3) AiÀÄAPÁgÉrØ 4) ¨sÁgÀwñÀ gÉrØ 5) C±ÉÆÃPÀ gÉrØ 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÉõÀgÉrØ 7) ²æÃzsÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ ±ÉõÀgÉrØ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ E.eÉ ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಕಾಎಕಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಳೇ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್  ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿ , ಸುದೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲತಾ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ , ಸುದಿಂದ್ರರೆಡ್ಡಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರಾ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರಾ ವನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು , ಅಂಬಿಕಾಳನ್ನು ಸಹಾ ಅವಳ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 175/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 448, 504, 323, 324, 395, 427, 506 ಸಹಿತ 149 ಪಿಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ²æà ºÀ¸ÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ-60 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-fãÀÆgÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಮೃತ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸೋಮಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯಾದ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಯವರು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ಮುಂಜಾನೆ ಸದ್ರಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆದ ಸುಟ್ಟುಗಾಯಗಳ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.207/14 ಕಲಂ 498(), 302, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಫಿಯಾರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: «gÉñÀ, 40ªÀµÀð,eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ,  ºÁªÀ. ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ  FPÉAiÀÄನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1) «gÉñÀ vÀAzÉ; £ÁUÀ¥Àà PÁlä½î £ÉÆA¢UÉ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ನಾದಿನಿಯಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ªÀÄ®èªÀÄä  E§âgÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ,  ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. ನೇದ್ದವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು, ವಿನಾ ಕಾರಣವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಿತು ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕದೇ ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿರಾಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 27/07/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಅರಕೇರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು, ಎಳೆ ಸೂಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ ಬರುವಷ್ಟು ದೈರ್ಯ ಬಂತೆನಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಯ ನಾದಿನಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ ಬಂದದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2014 PÀ®A-498(J),323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ: 26/07/14 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-PÉÆgÀ« 
vÁ-ªÀiÁ£À«
FvÀನು ತಮ್ಮೂರಿನ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಕುರುಬರು ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನ ಮಗನನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಪಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆದಾರಿಗೆ ಹೋಗಪಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಆರೋಪಿತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-PÉÆgÀ« vÁ-ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಸೀಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ ಆತನಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡೀರಿ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮೊಣಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಾರದ್ದರಿಂದ ದಿ: 27/07/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ-ಕೊರವಿ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.208/14 ಕಲಂ 324,504, 506, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
       ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà a£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Àdð¥ÀÆgÀÄ vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ71:2 ವಿ 2-07 ಗುಂಟೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 1 «ÃgÀ§æºÀä vÀAzÉ C¥ÀàgÁªï eÁw:CPÀ̸Á°UÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ಈತನಿಗೆ 40*60 ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೊಫಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಲವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2) ªÀÄĸÀ¯É¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁw ªÀÄrªÁ¼À ¸Á.¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ3) ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¸Àð¥ÀÆgÀÄ. ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 18.07.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಚಂದ್ರಬಂಡಾದ ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಡತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಡ್ಡರ ಜಾತಿಯವರು ನೀವೆನು ಮಾಡಂಗಿದ್ದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು,ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ .ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014 PÀ®A: 504, 506, 109, 420 ಸಹಿತ 34 L¦¹ & 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2014 gÀAzÀÄ    73  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.