Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Dec 2018

Reported Crimes~:: ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ: JgÀqÉà ¢£ÀzÀ°è PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À ::~.

* * *
     ¢£ÁAPÀ 01.12.2018 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è dgÀÄVzÀ ¨sÁj ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¥ÉưøÀÄæ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.
    
¢£ÁAPÀ: 01.12.2018gÀ gÁwæ ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà  §½UÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ gÀÆ. 6,25,000, ªÀÄvÀÄÛ 2,30,000 gÀÆ.UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 70 UÁæA, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVªÉ CAvÁ (MlÄÖ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ°£À ¨ÉÃ¯É 9,50,000/-) PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ, EzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝjAzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ªÀiÁ£À« EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVvÀÄÛ. ²æà Q±ÉÆÃgÀ ¨Á§Ä, ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà J¸ï.©. ¥Ánïï, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥Éưøï vÀAqÀªÀÅ PÉêÀ® 3 ¢£ÀUÀ¼À°è F ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ.

§A¢vÀ DgÉÆæ.
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄ:32 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß.

FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À SÁ¸Á vÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ, MAzÉà PÀlÖqÀzÀ PÉüÀV£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝ£É. CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ a£Àß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ 70UÁæA, a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ. 
Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 02/12/2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01/12/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಚೇತನ ವಯಾ: 15ವರ್ಷ ಈತನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ ಬ್ಯಾಗನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದವನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯಾದರು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು & ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 422/2018 PÀ®A. 363 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.