Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jan 2016

Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¥ÀºÀgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 19-01-2016 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JªÀiï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï ªÉÄÃPÁ, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ: 18-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ   2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ®UÀß ¥ÀvÀæ ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¬Ä¸ÀĵÁäzÉë, ªÀAiÀÄ:17ªÀµÀð 11 wAUÀ¼À FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016, PÀ®A.366 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                            
          C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ              
 1
ºÉ¸ÀgÀÄ
ಸಾಯಿಸುಷ್ಮಾದೇವಿ  
2
vÀAzÉ  
ಎಮ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
3
ªÀAiÀĸÀÄì,
17 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು
4
eÁw,
ಕಮ್ಮಾ
5
GzÉÆåÃUÀ
ಮನೆಕೆಲಸ
6
«¼Á¸À
ಅರಗಿನಮರಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು
7
ªÉÄʧtÚ
ಸಾದಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
8
ZÀºÀgÉ
ದುಂಡು ಮುಖ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು
9
GqÀÄ¥ÀÄ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ
10
¨sÁµÉ
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು
11
JvÀÛgÀ
5.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರ


          ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä oÁuÉUÀ¼À°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝgÉ D §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À°è w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.                                                                                                                
            £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA08535-220333, 9480803861
 ¥ÉưøÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA08535-220444
¥ÉưøÀ G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 08535-220222
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 08532-235635/100 
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 19-01-2016 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ JZï.gÀhÄqï,¦ zÀUÁð ºÀwÛgÀzÀ d»ÃgÀĢݣï vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï DgÀhiÁªÀiï ¸Á¨ï ,¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï EªÀgÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ zÀUÁðzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÁV ¢:18-01-2016 gÀAzÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ,DzÀgÉ £ÁUÀgÁd CPÀÌgÀQ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ¥ÀPÀë J¸ï.¹ ªÉÆZÁð vÁ®ÆPÀÄ WÀlPÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ¥Á±Á zÀUÁðzÀ°è ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 16-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ¥ÀPÀëzÀ J¸ï.¹ ªÉÆÃZÁðzÀ vÁ®ÆPÀ WÀlPÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀgÁd CPÀÌgÀQ CzsÀåPÀëgÀÄ §»gÀAUÀªÁV gÁdQÃAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀmÉÆÖý vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹rAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2016 PÀ®A. 188, 171 (ºÉZï) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.01.2016 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  


.