Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-                                                                   
         ¢: 24-10-2012 ¨É½UÉÎ 9-45 UÉ ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦üÃgÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ZÁ®PÀ £ÀA- 1058 °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA_ PÉ.J-36/J¥sï-608 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁUÀgÁ¼À¢AzÁ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄA¢ªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÉÊqï AiÀiÁPÉ PÀÆnÖ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÉ¥Àà°¬ÄAzÁ ºÀÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀÄgÀÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ £ÀªÉÆäÃgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ §¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2012 PÀ®A 341, 355, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 21.10.2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¯Á®¥Àà ¸Á. AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ, FPÉAiÀÄÄ HlPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA. 3  gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EmÁÖUÀ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ Qð PÉýzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀiÁ®PÀjUÉ £Á£ÀÄ KPÉ ©ÃUÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀÆQ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2012 PÀ®A. 323,341,504 gÉ/« 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀt :-

 ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥Àz°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄvÀÛ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥Àr AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/2012 PÀ®A. 436 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

  ¢£ÁAPÀB24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èl FvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæv£ÁzÀ §AzÉøÁ¨ï ªÀÄĹèA GBºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄ®èl FvÀ£À ºÉÆmÉïïUÉ £ÁµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÉUÀzÀÄ PÉÆAqÀÄ £ÁµÀÖ ªÀiÁqÀÄ C°è UÁè¸À EqÀ¯ÁVzÉ ¤ÃgÀÄ JwÛ ºÁPÀÄvÉÛ£É PÀÄr E®èªÁzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆmÉîzÀ°è ºÉüÀzÉ-PÉüÀzÉ  M¼ÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ °TÃvÀ¦üAiÀiÁðzsÀ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A: 4(2)¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ & 3(1)(X)J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ & 506,504,L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-

       ¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 21-10-2012 gÀ 0530 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ G:¤ÃgÁªÀw E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-53/4 ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 93 UÁæA. CQgÀÆ.78000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, 2) ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 127 UÁæA. CQgÀÆ. 65000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CQgÀÆ.143000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

    ¢£ÁAPÀ: 25-10-12 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, JA.J¯ï.¹. DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ/¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á°, G:SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¤ß PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä CPÀÌ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä ¢: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤ÃªÉ ºÉÆÃVj £À£Àß PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤AzÀ ¢£À EzÉà UÉÆüÉÊw®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 °Ã ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÁV ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 97/2012 PÀ®A. 309 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

   ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀWÁvÀªÁV JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀÈ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ WÁAiÀÄ ªÁ¹AiÀiÁVgÀ°¯Áè. WÁAiÀÄzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀ¼É ¹ÃgɬÄAzÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 27/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ  79  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.