Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 May 2013

Reported Crimes

f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

ದಿನಾಂಕ 03.05.2013 ರಂದು ಆರೋಪಿತ £ÁzÀ UÁgÀ®¢¤ß ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ §ÄqÀtÚ G : DmÉÆà ZÁ®PÀ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ FvÀ£ÀÄ ಜನತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕುರಿತು ತಂದಿಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ಖಚಿತವಾದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢ü avÀÛgÀAd£À ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 91 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ¨Án° C.Q. ಒಟ್ಟು ರೂ 4033.12 ನೇದ್ದವುಗಳ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉUÉ ಗುನ್ನೆ £ÀA. 65/13 PÀ®A 32,34, C§PÁj PÁAiÉÄÝrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


 


 

¢£ÁAPÀ 04.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 07 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ É £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ CAvÀ UÉÆwÛzÀÄÝ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ CAvÀ UÉÆwÛ®è ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÉÆqÀVzÁUÀ, ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÀt ºÀAZÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÉà DUÀ° ºÀt ºÀAa®è, ºÀAazÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁ° PÀnÖU¬ÄAzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀ¼ÁîrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.