Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jul 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 08/07/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÀ¼À¥Àw ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ (¨sÀÆ¥ÀÆgÀ)    gÀªÀರು ತಮ್ಮೂರಿನ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಬಂದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮೂದಿತ ) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà  ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð 2) DzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ  ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð3) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð4) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: J¯ÁègÀÆ gÁA¥ÀÆgÀ (¨sÀÆ¥ÀÆgÀ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಏನಲೇ ಅಮರೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಯನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕಟ್ಟಿಕೆಯಿಂ. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೋಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಗುನ್ನೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 9-7-17  gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 7£ÉêÉÄʯï PÁæ¸ï£À ªÉ®PÀªÀiï qÁ¨Á ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ.wªÀÄägÉrØ vÀAzÉ FgÀtÚ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ   DgÉÆæ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ¥ÀAPÀÑgï±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJA-5013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wªÀÄägÉrØUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è wªÀÄägÉrØ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ,EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/17 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 09-07-2017 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EeÉ-6155 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)¹zÀÝ¥Àà 10 ªÀµÀð 2)GUÀæ£ÀgÀ¹AºÀ 8 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÁdtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¥À®èA £ÁAiÀÄÄØ  ¸Á: ¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.J¦-05 nf-1878 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 3 d£ÀgÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ¹®ÄQ 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.  C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 233/17 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.07.2017 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.