Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Oct 2018

Reported Crimes


                                                             


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಅಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ  22/10/2018 ರಂದು 17.15 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀರಿಕ್ಷಕರು ಸಿಂಧನೂರು ಪ್ರಭಾರ ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು  ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಲಗತ್ತಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,   ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ರವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22.10.2018 ರಂದು  ಮಾನವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡುವ  ಕುರಿತು  ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21/10/18 ರಂದು ಮಾನವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ  ಮಾನವಿ- ಸಿಂದನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವಾಗ  ಮೆ. ಶಾಂತಿನಗರ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕಂಡು ಬಂದು ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು  ಸದರಿ  ಬಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಲದಂಡ ಸಾ: ತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಾನವಿ ಅಂತಾ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ  ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕನಿಗೆ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ  ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮಾರುತಿ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ  ಮೆ. ಶಾಂತಿನಗರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಿಕ  ಈತನ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 310/2018 ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ 1986 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2016 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 21-10-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 22-10-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è §ÄPï ¸ÁÖ®£À »A¢£À vÀUÀqÀÄ PÀmïÖ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) 1 Dell Company Lap Top CQ-20,000/-gÀÆ 2) 1 Ball Company Mob Phone CQ-2000/-gÀÆ 3)Files CQ-500/-gÀÆ, 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/-gÀÆ, »ÃUÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ-27,500/-gÀÆ ªÉÆvÀÛzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï, 30 ªÀµÀð, zÉêÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ¹Ì PÀtªÉ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ರವರು ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 154/2018 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.