Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jul 2017

Reported Crimes


                                                    

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
            ದಿನಾಂಕ 04-07-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ªÀÄÄvÀÛtÚ @ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì:26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ZÁ®PÀ ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ವಂದಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಟಿ.ಬಿ-2685  & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಟಿ-3989  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ವಂದಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೀರೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವತ್ತಾದ  ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಟಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957 ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ eÁ£ÀQgÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: ²æÃgÁªÀiï £ÀUÀgÀ PÁåA¥À gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀÄqÀzÀÆgÀÄ ºÉƧ½ ºÀAa£Á¼ï(AiÀÄÄ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 21/2/1 «¹Ûtð 06 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 19-07-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®A gÁªÀÄPÀȵÀÚ, AiÀÄgÀæA ªÉÆúÀ£ï gÁªï EªÀgÀÄUÀ¼À D¹Û ºÀPÀÌ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À ¥ÉÊQ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ  1) F.±ÉõÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 05 F.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ F.±ÉõÁgÁªï, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À¸À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÁQë CAvÁ ¸À» ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ »jAiÀÄ G¥À-£ÉÆAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 109/2017 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2017 PÀ®A 419, 420, 467, 468, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
                  ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ eÁ£ÀQgÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: ²æÃgÁªÀiï £ÀUÀgÀ PÁåA¥À gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀÄqÀzÀÆgÀÄ ºÉƧ½ ºÀAa£Á¼ï(AiÀÄÄ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 21/2/1 «¹Ûtð 06 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 19-07-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 F.±ÉõÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®A gÁªÀÄPÀȵÀÚ, AiÀÄgÀæA ªÉÆúÀ£ï gÁªï EªÀgÀÄUÀ¼À D¹Û ºÀPÀÌ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À ¥ÉÊQ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ 01 F.±ÉõÁgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ  5) F gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼ï AiÀÄÄ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÁQë CAvÁ ¸À» ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ »jAiÀÄ G¥À-£ÉÆAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 108/2017 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2017 PÀ®A 419, 420, 467, 468, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ , 45ªÀµÀð,  eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 qÀ§Æèöå- 6514 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ -AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ£Éà ¸ÀévÀB ¹ÌqÁØV ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¤AvÀ vÀVΣÀ°è ©zÁÝUÀ C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ wªÀÄä¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ  ®PÀëöät ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä  EªÀgÀÄ ºÉÆÃV J©â¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ºÉ¥ÀÄàUÀnÖzÀÄÝ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV DvÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è£À ªÉÊzsÀågÀÄ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-06-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-28 UÀAmÉUÉ §¼ÁîjUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 03-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 88/2017 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ZÁ®PÀ ¸Á: «gÉñÀ £ÀUÀgÀ                vÁ: ªÀÄÄzÉÝ ©ºÁ¼À f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 )±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ,  ನೇದ್ದವನು ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಯವನು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವ ತಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೀಂದ ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಶರಣಪ್ಪನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನೇ ಮಾಲೀರಿಗೆ ಚಾಡ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾರೀಕು 04/07/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ   ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಯಲ್ಲಿ  ಮನೆ ಕಟ್ಟುಲು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಳೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀನೇ ಚಾಡ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆಲೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಂದ ಬೈದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಿಡಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದ್ದವನು ಓಡಿ ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ,ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ ಜಜ್ಜಿದ, ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನೇದ್ದವನು ಆತನಿಗೆ ಆವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಇವರನ್ನು ಜೀವಂತ ಬೀಡಬೇಡರಿ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೇನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳಯ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಹೊಡೆದ, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ & ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು,ಆರೋಪಿ ನಂ 6 ನೇದ್ದವನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೋದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ನಾಲೆಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಡಿರಿ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2017  PÀ®A 143,147,148,504,341,323,324,355,109,307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ 1989CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
ದಿನಾಂಕ 04-07-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1230 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್.£ÁUÀgÁd ªÉÄÃPÁ ¦.J¸ï.L ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಸೇಂದಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¨Á¥ÀÆgï UÁæªÀÄ ºÁBªÀB f.r vÉÆÃmÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ Fತನನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಆರೋಪಿತನು ಅ£Àಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇದಿಸಿದನ್ನು ಉಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಕಲಬರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದು ವಿಷಪೂರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಕಲಬರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿದರೆ ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ  ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 29 ಲೀಟರ್ ಅ.ಕಿ 280 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂಧಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಫಲ್ ಬಾಟ್ಲ, ಮೂಲ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಹಾಜರಾಗಿ  ನೀಡಿದ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 141/2016 ಕಲಂ 273 284 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ                                ¢£ÁAPÀ:05.07.2017 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.