Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Feb 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 18-02-19 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ-¨Á¬ÄzÉÆrØ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀæAiÀÄå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ (£ÀA§gï E®èzÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ) mÁæPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.DgïJeÉ000084 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. DgïJeÉ000084 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À JqÀvÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd£ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  CAvÁ DAfãÀAiÀÄå vÀAzÉ ¦°è ©üêÀÄAiÀÄå 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr ಇವರು ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 05/2019  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.