Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36/w 1482 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï FPÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.PÉ. UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVÎUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:- 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄqÉÃgïzÉÆrØ ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå UÁ¯ÉÃgï, E§âgÀÆ ¸ÉÃj ²ªÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrUÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, C¯Áá DmÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J.36-J.3704 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©.UÀuÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36./J-3704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÀÆqÁ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ¼ÀÄ JzÀgÀħ¢gÀÄ ¥Á¸ï DUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ°UÉ DmÉÆÃzÀ ¨Ár ¥ÀnÖAiÀÄÄ §r¢zÀÝjAzÀ §® ªÉÆtPÁ°£À gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 99/2012 PÀ®A-279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2012 gÀAzÀÄ   167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.