Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jul 2017

Reported Crimes


                                                                         

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 26-07-2017 ರಂದು 5.50 ಪಿ.ಎಂ ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರ್.ಹೆಚ್. ನಂ.01 ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ¸ÀܼÀzÀ°è  ಮೌನೇಶ್ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ, ವಯ:27ವ,ಜಾ:ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಂ.01, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಜನರನ್ನು 01 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಮೌನೇಶ್ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ, ವಯ:27ವ,ಜಾ:ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಂ.01, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA; 180/2017 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀರಲೂಟಿ 60 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಕುರುಬರು,ಕುರಿ ಕಾಯುವದು.ಸಾ;-ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ಯಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ;-27.07.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೃತ ಮಹೇಶನು ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನೀರಲೂಟಿ 12 ವರ್ಷ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.ಸಾ;-ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ಈತನ ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.23/2017. ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                                      

Reported Crimes


                                                                         

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 26-07-2017 ರಂದು 5.50 ಪಿ.ಎಂ ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರ್.ಹೆಚ್. ನಂ.01 ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ¸ÀܼÀzÀ°è  ಮೌನೇಶ್ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ, ವಯ:27ವ,ಜಾ:ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಂ.01, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಜನರನ್ನು 01 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಮೌನೇಶ್ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ, ವಯ:27ವ,ಜಾ:ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್.ಹೆಚ್.ನಂ.01, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA; 180/2017 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀರಲೂಟಿ 60 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಕುರುಬರು,ಕುರಿ ಕಾಯುವದು.ಸಾ;-ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ಯಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ;-27.07.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೃತ ಮಹೇಶನು ತನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬುತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನೀರಲೂಟಿ 12 ವರ್ಷ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.ಸಾ;-ಗಣೇಶ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು ಈತನ ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.23/2017. ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2017 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.