Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jan 2016

Reported Crimes

                                                   
                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ: 18-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ   2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ®UÀß ¥ÀvÀæ ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï ªÉÄÃPÁ, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ:PÀªÀiÁä, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¬Ä¸ÀĵÁäzÉë, ªÀAiÀÄ:17ªÀµÀð 11 wAUÀ¼À FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016, PÀ®A.366 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ: 19-01-2016 ರಂದು 13.15 ಗಂಟೆಗೆ J.J¸ï.¥ÀmÉÃ¯ï ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉÆ°Ãs¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ರವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಿಹಾಳ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÉÆç ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:¥sÀUÀÄð¸À£ï mÁæPÀÖgï £ÀA.KA-37/TB1664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÉ.ºÉƸÀ½î,  FvÀ£ÀÄ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು , ಮತ್ತು ಮಹೆಂದ್ರ -575 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಇದರ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ZKZC00566  ಇದ್ದು, ಇದರ ಚಾಲಕನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ²ªÀgÁd ನೇದ್ದವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇವರುಗಳು  ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಂಪನಾಳ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ & ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು 2 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:007/2016 PÀ®A. Rule 44 Of Karanataka Minor Mineral Concession Rule's ,1994 & 379 IPC, CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.01.2016 gÀAzÀÄ  80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  
                                                                           


.