Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                       ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á-dA§®¢¤  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀªÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 40,000/- ºÁUÀÆ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀºÉAqÀgÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ zÀ¥Àà E¢ÝÃ, ZÉ£ÁßV¯Áè, £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉà 1) «ÃgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà 2) ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ zË®AiÀÄå 3) ®Qëöäà UÀAqÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á-dA§®¢¤ßEªÀgÀÄ DPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 4) ¥ÁªÀÄAiÀÄå ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ 5) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀAiÀÄå ¸Á-UÀÄr¹ UÀÄ¥ÀàmÁæ¼À (J¦)EªÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÁV ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤvÁ FPÉAiÀÄÄ CªÀgÀÄUÀ¼À  QgÀÄPÀļÀ¢AzÁV  ¢£ÁAPÀ 05-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ¢£ÁAPÀ 01-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A 498(J), 306, 114 gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ²æêÀÄw dªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà 25ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ°, ¸Á: ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 30ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ°, ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁæAr±Á¥ï¢AzÀ 1 PÁélgï ¨ÁæArAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ, ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, gÁwæ 7-30 UÀAmÉ JzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÀÄÆvÀæ §gÀÄwÛ®è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ FvÀ¤UÉ aQvÉìUÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 02-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:13/2012 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ²æêÀÄw wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ wªÀÄä¥Àà 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ PÁ¥ÀÄ G:- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Ld DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß EUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆlÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ J¯Áè jÃwAiÀiÁV E¯Áeï ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DUÁUÉÎ £Á£ÀÄ §zÀÄPÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ F jÃw EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯Áè¸ÀgÀPÁj D±ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÁ C½AiÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°ègÀ°®è DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/09/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 08-15 PÉÌ E¯Áeï ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ PÁ¥ÀÄ G:- ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á:- ¨Á¬ÄzÉÆrØ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄzÀ®è CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 12/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ®ZÀªÀĪÀÄä @ UÀÄ°PÀªÀÄä UÀAqÀ ¢|| UÉÆëAzÀ¥Àà 50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ PÀÆ°, ¸Á:ªÀÄZÀðmÁ¼À UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÉñÀ¤UÉ FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀĪÀÄä @ ¥ÀzÀä FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ vÀ£Àß  ¸ÉƸÉAiÀÄÄ   ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀĪÁV AiÀiÁªÁUÀ®Æ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ  ¸ÉƸÉUÉ FgÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ«gÀ°®è, DPÉAiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄÄ MªÉÄä vÀ£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÁgÀzÀªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀ°®è, FgÉñÀ£ÀÄ ºÉÆÃV MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, FUÉÎ 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛUÉ  PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À°èUÉ ºÉÆÃV 2 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 31-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAm¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ FgÉñÀ£À §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ, §®Q«UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 165/2012. PÀ®A. 302, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¢£ÁAPÀ-01-09-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ  ¸Á-eÁ®ºÀ½î ºÉÆ®zÀ°è DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ ,aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð D¸ÀàvÉæ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÊUÀgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉUËqÀ ¢rØ, 38 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1) zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà
2) ±ÀAPÀgÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¸Á: E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ
gÀªÀgÀÄ ®°vÀªÀÄä½UÉ E°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄå¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¹ ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2012 gÀAzÀÄ  77 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.