Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 20/9/15 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄÄ¢§¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÉøÁAiÀÄ¥Àà AiÀÄrªÁ¼À 63 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:±ÁºÁ¨Ázï zÀ°ègÀĪÀ J.©.J¯ï. PÀA¥À¤AiÀÄ°è qÉæöʪÀgÀ/ ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: ªÁåPÀæ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà AiÀÄrªÁ¼À 37 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G:¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è £ËPÀgÀ ¸Á:ªÁåPÀæ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-02 J¯ï-9241 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  §¼Áîj-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqɺÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀĺÁAvÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ, §®ªÉÆÃt PÁ°UÉ, ºÀuÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwzÁÝUÀ 1515 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ ªÀÄAqÀ® UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄAqÀ® 43 ªÀµÀð eÁw £ÀªÀıÀÆzÀæ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA.5 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ® vÀAzÉ ¸ÀwÃ±ï ªÀÄAqÀ® 38 ªÀµÀð eÁw £ÀªÀıÀÆzÀæ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.5 EªÀ¤UÉ PÀ®à£Á¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ®  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¢£ÁAPÀ 20/9/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ, DPÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝPÉÌ ¹lÄÖ ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV dUÀ¼À ªÀiÁr §A¢zÀÄÝ, ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ® FvÀ£ÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.5 gÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ ªÀÄwÛ£À°è PÀ®à£Á¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄAqÀ®£À JqÀªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ, JqÀªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ w«zÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀÄaÑzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/15 PÀ®A 302,504L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 19.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾತೀಮಾ ಮಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀªÁd vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ¼É ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ¤ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇದೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡುಸು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅರೋಪಿ ನಂ 2 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Ààಈತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà ಈತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಮೂರು ಜನರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  145/2015 PÀ®A : 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾಧಿ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄ, ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð, G¥Áàgï, G-PÀÆ° PÉ®¸ï, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.12-1-360/637, d¯Á¯ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ FPÉಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಧು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿರದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗಂಡನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೇ 3-4 ತಿಂಗಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೆ 6 -8 ತಿಂಗಳು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಈತನಿಗೆ ದುಡಿದು ಹಾಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ-ನಿರ್ಮಲಾ, ನರಸಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಮಧು ಈತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 17-09-2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಗಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುನಃ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 20-09-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1230 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧು ಈತನು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗದು ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ತಾಯಿ ಸರೋಜ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಧು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.ಗುನ್ನೆ ನಂ 110/2015, ಕಲಂ 323, 498(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಮಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆನು.
 PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ: 21.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲಂ ನಂ: 05 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರ್ನ gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 20.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.20 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ 11.55 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ , ಫೊಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A: 457, 380  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2015 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.