Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¸ÀévÀÛ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:-03.10.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ. 404 ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ. 343 ರವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಶಾಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ತಂದೆ ಪಿ. ಬಾಬುರಾವ್ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಾಪು, : ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾ|| ಮಾಚಾವರಂ ಮೆಟ್ಟಿ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಮಂಡಲಂ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಜಿ|| ಕೃಷ್ಣಾ (.ಪಿ.) ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರಾದ 1) ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಸಾ|| ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು, 2) ಸೈಯ್ಯದ್ ರಷೀದ್ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ್ ಹಾಜಿ ಸಾ|| ಲಾಲ್ ಪಹಾಡಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ರೂ 2000/-, ಒಂದು ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂ.ಕಿ. 1000/-, .ಡಿ. ಕಾರ್ಡ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
1]ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಡಗಗಳು 896 ಗ್ರಾಂ 2) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಕೆಟಗಳು 90 ಗ್ರಾಂ, 3) ಬೆಳ್ಳಿಯ 5 ಸುತ್ತಿನ ಸಾದಾ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು 268 ಗ್ರಾಂ, 4) ಬೆಳ್ಳಿಯ 2 ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲುಂಗುರ 638 ಗ್ರಾಂ, 5) ಬೆಳ್ಳಿಯ 4 ಸುತ್ತಿನ ಹೂವುಳ್ಳ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು 140 ಗ್ರಾಂ, 6) ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು 1597 ಗ್ರಾಂ, 7) ಬೆಳ್ಳಿಯ 5 ಸುತ್ತಿನ ಹೂವುಳ್ಳ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು 1338 ಗ್ರಾಂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಕೆ.ಜಿ. 17 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ವಾರಸುದಾರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2013 ಕಲಂ: 102, 41(1) (D) CRPC ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: «zÁåyð ¸Á: ¨ÁåUÀªÁl UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£À ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ರಾಚಯ್ಯ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆಯು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 03-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-50 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಶ್ರೀಧೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ಲಂಗಾ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳು ಬಂಢ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಿ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ನೀನೇನು ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯಳೇನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಆಕೆಯ ಕುದುಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಮರಗುಂಡ, ರೇವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೆ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳದು ಏನು ನೋಡೀತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಮರಗುಂಡ ಮತ್ತು ರೇವಯ್ಯ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದು ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 201/2013 ಕಲಂ 504, 323, 324 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 02-10-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03-10-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ  6-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮ್ಲನಾಯಕ್  ವಯ-49 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ,   : ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ  ಸಾ:ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ     ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ ಹಾ: ವ:ಸಿರವಾರ   FvÀನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿನ ಬೀಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ  1] 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಚೈನ್ [ಅವಲಕ್ಕಿ] ಅ.ಕಿ ರೂ  -50,000/-    2] 5 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲು ಅ.ಕಿ ರೂ -2500/-  ಒಟ್ಟು 52,500/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 174/2013 ಕಲಂ: 454.457.380 ..ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 04-10-2013 gÀAzÀÄ 00-30 J.JªÀiï UÀAmɬÄAzÀ 02-15 J.JªÀiï CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.qÀ§èÄå.r PÁåA¦£À°è dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃdÄ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸É®égÁeï , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: zÁæ«qÀ vÀ«Ä½AiÀÄ£ïì , G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.01 , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀAV ¨sÁUÀå®Qëöäà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Á®¹AUï vÀAzÉ ZÀªÀÄä£À¹AUï , ¸Á: ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ºÁgɬÄAzÀ MqÉzÀÄ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁäjUÀ¼À ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.12,500/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.208/2013 , PÀ®A. 457 , 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
              ¢£ÁAPÀ :03-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:04-10-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà C£À¸ÀÆAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50ªÀµÀð, eÁ:F½UÉÃgï, G:PÀÆ°, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÉjUÉ ¸ÀA§AzÀ gÁd£ÀPÉÆîÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ a£Á߸Á§ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢üÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1)CzÀð vÉÆ¯É §AUÁzÀgÀ fgÁªÀÄt C.Q 14000/-2)CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ nPÁªÀÄt C.Q 14000/-3)CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ C.Q 14000/-4)JAlÄ vÉÆ¯É ¨É½î PÁ®Ä ZÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ C.Q 5000/-5)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- 6)JgÀqÀÄ J¯ïL¹ ¥Á°¹ ¨ÁAqïUÀ¼ÀÄ ¥Á°¹ £ÀA:664920763, 664920764, MlÄÖ 57,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ü °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.10.2013 gÀAzÀÄ 158 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.