Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jun 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ. 02-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÉÆÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è  1) ªÀĺɧƨï vÀAzÉ: UÀ¤¸Á¨ï, 30ªÀµÀð, PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ,   ¸Á: CgÀPÉÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ  UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ ºÁUÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï DqÀ®Ä vÀA¢zÀÝ 12 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,10,000/- ºÁUÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ: 03-06-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ±Á±ÁªÀ° vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀiÁB 22 ªÀµÀð  eÁBªÀÄĹèÃA GB CPÀ̸Á°UÀvÀ£À ¸ÁB £ÉÃvÁf mÁQÃeï ºÀwÛgÀ      PÀ£ÀÆð¯ï (J¦) ºÁBªÀB ªÉÆÃaªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಸ್ವಂತ ಊರು ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದು ತಾನು ಕರ್ನೂಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಾಫ್ ಅಂಗಡಿಯ ಶಾಕೀರ್ ಎಂಬುವವರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಾನು ರೂಪಾಯಿ 5000/- ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಮೋಚಿವಾಡಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮ್ಜದ್ ಎಂಬುವವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 03-06-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕರ್ನೂಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಕೀರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಾಕೀರ್ ಈತನು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ 5000/- ರೂಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಈಗ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 119/2014 ಕಲಂ: 504, 323, 324  ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2014 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.