Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Feb 2016

Reported Crimes


                                                    
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 18/02/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗರಡ್ಡೆಪ್ಪಗೌಡ ಈತನು ಈಗ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೈಕನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಡಿವೇಶನು  ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೀದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ   1] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ್, ಸಾ: ಕಂಬಳತ್ತಿ 2] ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗರಡ್ಡೆಪ್ಪಗೌಡ , ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಕಂಬಳತ್ತಿ 3] ನಾಗರಡ್ಡೆಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸನಗೌಡ  ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಕಂಬಳತ್ತಿ  gÀªÀgÀÄ ಅಡಿವೇಶನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ದೇವಪ್ಪನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರಿಬ್ಬರು ಕಯಗಳಿಂದ ಮೈಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂಧ ಅಡಿವೇಶನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ವಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಕಾರಣ ಾರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 35/16 ಕಲಂ 504,324,323,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦gÁå¢ ¸ÀAvÉÆõÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd gÁªÀiï, 35 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï¹, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï zÀAqï.FPÉAiÀÄÄ £ÁUÀgÁeï gÁªÀiï, 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï zÀAqï  FvÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹ 2011 gÀ ¥sɧæªÀjAiÀÄ°è ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzsÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¥Àæw ¢£À ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 15000 ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17/02/16 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ÷¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 9/2016 PÀ®A 498(J), 504,506, 323 L¦¹ & 3-4 r¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ 17/02/16 gÀAzÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀt ¥ÀæZÁgÀ £ÀqɹzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁUÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ EªÀgÀ ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, EzÉà »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 18/02/16 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ FgÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ, GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ »A¢£À ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 36/2016 PÀ®A 143, 147,148, 323,324, 504,506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.