Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-27 eÁw-£ÁAiÀÄPÀ G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| vÁgÁ¼À vÁ|| ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA-  PÉ.J-25-672 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ªÉÄAmï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   ¦ügÁå¢ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ-29 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¸Á|| Q¯ÁgÀºÀnÖ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.02.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ- °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ E£ÀÆß CzÀð ¥sÀ¯ÁðAUÀ EgÀĪÁUÀ gÉÆr£À ªÀÄzsÉå  PÉ£Á¯ï ©æqïÓ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉ£Á¯ï zÀ°è ºÁQzÀÝjAzÀ  DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆ gÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                            ದಿನಾಂಕ 02/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0715 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್ರೀ ಡಿ.ಜಿ ಅಶೋಕ ಎ.ಈ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿರೆ ಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ತುಂಗಾಭಧ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಂ 76/2 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಂದಾಜು 22 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಶವ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದು ಡೋಣ ಮರಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಸಾ: ಡೋಣಮರಡಿ ಇವರ  ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಗ್ಯಾಂಗಮನ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ವಿಷಯ ನಿಜ ಇದ್ದು ಕಾಲುವೆ ವಂತು ಮುಗಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶವವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್ ಗಳು ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ (ಬಿ) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸದರಿ ²æà r.f C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, 29 ªÀµÀð, ¨sÉÆë. C¹¸ÉÖAmï EAf¤ÃAiÀÄgï PÁ®ªÉ £ÀA 4 G¥À«¨sÁUÀ »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï ¸Á: aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ.  ¦.qÀ§Æè.r PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À« ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶವದ ಎಡಗಣ್ಣು, ಮಲಕಿನ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶವವು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಅದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಯಗಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 2/02/14 ರಂದು   ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 4/14 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::-
                 ದಿನಾಂಕ 02.02.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 1630 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 11] ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀÄĹèÃA G|| J¯ÉQÖõÀ£ïÀ, ¸Á|| eÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘’ಅಂದರ್ ಬಾಹಾರ್’’ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 440=00 ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CªÀÄvÀ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÀAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 27.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧£ÀߪÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd, 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: PÀÆ°, ¸Á: ZÉnUÉÃj, vÁ:f: AiÀiÁzÀVj, ºÁ:ªÀ: £ÁUÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FPÉAiÀÄÄ  §»gÀzɸÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀĤvÁ FPÉAiÀÄÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ vÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆÃf, ¸Á: PÀÄt¹ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀĤvÁ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 03.02.3014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 366[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 02/02/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀitÚ ªÀiÁrUÉÃjAiÀĪÀgÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¥ÀAzÁå£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA-2 ] £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 45 ªÀµÀð £ÉÃzÀݪÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ,¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¸ÁjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ®Ä ¸Àj EgÀzÉ,¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV DgÉÆævÀjUÉ EªÀvÀÄÛ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¤ÃgÀÄ ©lÖgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀeÉÓ ¨É¼É ºÁPÀ®Ä ¸Á®Ä ©qÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢UÉ DgÉƦ £ÀA-1 ] ²ªÀ§¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ 25 ªÀµÀð£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ  ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁqÀ®Ä G½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀtÂQPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 PÀ®A-323.324.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2014 gÀAzÀÄ   37  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.