Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Nov 2010

Reported Crimes

PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄvÉ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÁåA¥ï FvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ FvÀ£ÀÄ PÁ°UÉ PÀaÑzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀaÑ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯É§ZÁÑ° UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ , £ÁAiÀÄPÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À £É¥À ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 10.11.2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà §¸ÀtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀtÚ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà £ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzï±Á®A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÀÄPÀÆä¢ÝÃ£ï ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï ªÉÊ Dgï 5336 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆlÄÖ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §gÀĪÀ- ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqsÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÁ®¨sÁ« vÁAqÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ oÁPÀæ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CzÉà vÁAqÁzÀ §ÆzÉ¥Àà EªÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ²æÃPÁAvÀ£À£ÀÄß »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁr E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ «oÀ×¯ï ªÀÄvÀÄÛ §ÆzÉ¥Àà ¹PÀÌ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÀÆUÁrzÀÄÝ C®èzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁgï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ §ÆzÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÁr, PÉÆqÀ°,ZÀÆj ©Ã¸Ár ºÀƤ¨Á¬ÄUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà §ÆzÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤ÃgÀ¨sÁ« PÀÄAl d¯Á®£ÀUÀgÀzÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ,46 ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgï, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀ®¨ÉgÀQ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà J¸ï ¥ÀªÀ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½AzÀ 500 UÁæA ¹.ºÉZï ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ 250/- ºÁUÀÆ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°èAiÀÄ CAzÁdÄ 15 °Ã ¸ÉÃA¢ C.QgÀÆ 75/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ M¯É ºÀaÑ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÀÄjAiÀÄ°PÉÌ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ M¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 46,500/- QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                        

        ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄ°UÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀȶÖUÉ Hl ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrüPÉÆArzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ dªÀÄÄ£Á¼ÉÆÃA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw dªÀÄÄ£Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ºÀ½îúÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ FvÀ£À vÀAVUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CgÉzÁgÀ §¸À¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 36 -6677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á: UÀ§ÆâgÀ FvÀ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 21 AiÀÄÄ 8531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: °AUÀ¥À°è vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï (J¦) FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£É PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉƧ⠧Ƣ§¸ÀªÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 23.11.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¤Ã¥ï vÀAzÉ C¯Áè§Pïë FvÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA§gÀ PÉJ 36 JªÀiï 2254 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ë ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°è §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ UÀįÁA gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ