Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Apr 2014

Special Press Note

                                  
«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

             F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, £Á¼É ¢£ÁAPÀ:-         07-04-2014 gÀAzÀÄ ¸À£Áä£Àå ²æà gÁºÀįïUÁA¢ü ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ºÁUÀÆ JL¹¹ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ zɺÀ° gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¤«ÄvÀå CUÀ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁr ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÁÝgÉ.
1] ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, zÉêÀzÀÄUÁð, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¹ÌºÁ¼À ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ QæÃqÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2] AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ- L© JzÀgÀÄUÀqÉ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
3] D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄgÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀzÀ gÉʯÉéà PÁélgïì CªÀgÀtzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
4] AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ºÁUÀÆ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß- ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï [J¦JA¹] CªÀgÀtzÀ°è ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
5] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
                                          


Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L r.¹.Dgï.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ  1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À     ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥É£ï,  MAzÀÄ N/¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 E.¹-2372 C,Q 20000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ºÀt ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 2 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄAd½î ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ (§ÄQÌ)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ದಿನಾಂಕ  05.04.014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 1.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ FgÀªÀÄä vÀAzÉ©üªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ ಮತ್ತು DPÉAiÀÄ  ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈ ಯಿಂದ ದಬ್ಬಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 PÀÄAn ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ ಈತನು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A 341,323,506.109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 5/04/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, 26 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À / §eÁeï ¹.n. 100 ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.34/J¯ï-8729  gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á : ºÀgÀ« FvÀ£À  ತಂದೆಯಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈತನು ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ, ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ  ವಾರದ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶರಣಬಸವ ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಸಿ.ಟಿ. 100 ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ. 34/ಎಲ್-8729 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹನುಮಂತ ಈತನಿಗೆ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯ ಹೋಟೆಲ್, ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಹನುಮಂತ ಇವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 3 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 104/14 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಯನ್ನುಕೈಕೊಂಡೆನು.
         ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¸À ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ,23ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgï,G:«zÁåyð, ¸Á: UÀÄqɧ®ÆègÀÄ, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f: ªÀÄ»§Æ¨ï £ÀUÀgÀ [J.¦] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÀLPÀ¯ï £ÀªÀÄ: J.¦-22/J.J¥sï-5664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÁÝ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀļÀÄ«£À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÌPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ  zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ದಿ.05-04-2014ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬುಳ್ಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು, ವಯ-20ವರ್ಷ ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಬುಳ್ಳಾಪೂರ FvÀನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 50,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸುಮಾರು 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಉರಿಯು ತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ¸ÀA: 03/2014 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿzÁÝgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 -E¯Áè-
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  05 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 05 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.