Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ: 02-04-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಮರಳು ತುಂಬಿದ  °AUÀgÁd vÀA ®ZÀĪÀÄAiÀÄå ªÀ 22 eÁw £ÁAiÀÄPÀ G- ªÀÄ»ÃAzÀæ EAeÉ£ï £ÀA ZKZC2607£ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á ºÀA¥À£Á¼À®ZÀĪÀÄAiÀÄå vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ-50 eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ»ÃAzÀæ EAeÉ£ï £ÀA ZKZC2607£ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ PÀ ¸Á ºÀA¥À£Á¼À®PÀëöät vÀA zÀÄgÀUÀ¥Àà  ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħ, G- ªÀÄ»ÃAzÀæ EAeÉ£ï £ÀA NKZCO1286£ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ  ¸Á ºÀA¥À£Á¼ÀPÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ-52 eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ»ÃAzÀæ EAeÉ£ï £ÀA NKZCO1286 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ PÀ ¸Á ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÉÆA¢UÉ ಟ್ರಾಲಿ  ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ºÁUÀÆ  ಮೂಲ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ /ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ /ತೆರಿಗೆ/ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ಹಂಪನಾಳ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-679, 460,  ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ & ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿವರವಾದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ58/16  ಕಲಂ. 4 (1 ಎ), 21, 22 ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ.378, 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 01-04-2016 gÀAzÀÄ 8-10 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1) ¦.®PÀëöätgÁdÄ vÀAzÉ §®gÁªÀÄ gÁdÄ, ¥ÁvÀ¥Án, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæÃAiÀÄ, G: UÉƧâgÀ CAUÀrAiÀÄ°è CPËAmÉAmï, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-04-2016 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÉ¸ÀÖEAr¸ï ªÀÄvÀÄÛ EAUÉèAqï vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥sÉÊ£À¯ï n-20 QæPÉÃmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É 2) £ÁUÉñÀ CAiÉÆâü, ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½î, 3) ±ÀgÀtÄ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ.gÀªÀjUÉ vÀ£Àß°ègÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¤AzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï ºÀt PÀnÖ, £ÉÆÃmï §ÄPï £À°è §gÉAiÀÄÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï, QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 6000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2016 PÀ®A. 78 (J) (6) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ¥ÀæPÁgÀ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಶೀಲಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 55 ವರ್ಷ ಜಾ:ತಮಿಳ್ ಮೊದ್ಲಿಯಾಳ್ ಸಾ:  ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟೇಶನ್ ಎರಿಯಾ ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮಗಳ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಳ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದು, ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 01-04-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಕಸ್ತೂರಿ, ಗಣೇಶ, ಶ್ರಾಮಣ್ಯ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಪದ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಿ ಗಣೇಶ, ಶ್ರಾವಣಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರವರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪದ್ಮ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಗಣೇಶ ಈತನು ಫಿರ್ಯದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನ ದಿನಾಂಕಃ 02-04-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00.05 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 27/2016 ಕಲಂ 143,147, 148, 504, 323, 324, 506.354  ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.04.2016 gÀAzÀÄ  132¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.