Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-36/eÉ-8769 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁzsÁ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dAiÀÄ £ÀUÀgÀ 6 £Éà ¨ÁèPï 24 PÁæ¸ï AiÀÄrAiÀiÁgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ 4 ªÉÄʯï PÁåA¥À PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀtÚ vÀUÀΣÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄVzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ªÉÄÃj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁzsÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.273/2012 PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,.

¢£ÁAPÀ:-07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmɬÄAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¸Á. fãÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/qÀ§Æè 1959 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ°è ¤°è¹ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV C°è £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÉÆ¥Á¯ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ªÁ¥À¸ï ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A:-379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,.

¢£ÁAPÀ 25-10-12 gÀ 1500 UÀAmɬÄAzÀ ¢:27-11-12 gÀ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï gÁªï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªï, 33 ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät, G:PÀĨÉÃgÁ ºÉÆmÉïï£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á:  H No.1-3-322/3, D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA.  KA-36/S-2354 , Chessi No MD2DSJNZZRCE08947, Engine No JNGBRE39270, C.Q.gÀÆ 30000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß   PÀĨÉÃgÁ ºÉÆmÉïï£À°ègÀĪÀ JQì¸ï ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁå¢ ¸À®è¹zÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2012 PÀ®A 379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ªÀqÀØgï mÉÊ®gï PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ «ÃgÉñÀ 21 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á||ªÀÄ¹Ì E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉÃAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ 2 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¨ÉgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ EAzÀ®è £Á¼É ¸ÀjºÉÆUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀݼÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉƺÀgÀA ºÀ§âPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃqÀ C°èUÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆUÀÄwÛAiÀiÁ, C°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß EnÖ¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ°rzÀÄ §Vι ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A 504.323 . 498 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ : 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀ: 45 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ: 40 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ® PÁPÀgÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 87gÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.101/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 355, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ  ¤T¯ï ¥ÉÆÃzÁÝgÀ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå, 42 ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀ¥ÉÆãïgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©¦£ï, 2) eÉÆÃUÉñÀ ªÀÄAqÀ¯ï, 3) N©fÃvÀ¨Á¯Á vÀAzÉ ªÁfzÀ¨Á¯Á J®ègÀÆ ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÉÆmÉïïzÀ°è §AzÀÄ w£Àß°PÉÌ §f, «Äað PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆÃmɯï AiÀiÁPÉ EnÖ¢ÝAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, £ÀqÀÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 343/2012 PÀ®A. 324,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ºÀÆ«£ÀqÉV qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹zÀÝ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÁw ¨ÉgÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¥ÀÄàvÁÛgÉÆà E®èªÉÇà CAvÁ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛ ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ E¯ÁfUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EAzÀÄ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà, 30ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2012 gÀAzÀÄ  57  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.