Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ¸ÀÆAiÀÄð vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀļï, ¥À®è£ï, ¸Á: ¨sÀªÀiÁðPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ºÉAqÀw ¤Ã£ÀÄ ¸Á® ªÀiÁr PÀÄrAiÀÄÄwÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀÅ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢£À §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 47/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢£ÁAPÀ 24-11-2013 ¸ÁAiÀiÁAPÁ® DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2gÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ÉÆãÁ° UÀAqÀ ¤gÀAd£ï ªÀÄAqÀ¯ï 32 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À £ÀªÀıÀÆzÀæ ¸Á: DgÀ.ºÉZÀ.PÁåA¥À £ÀA.2 FPÉAiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è PÉÆÃaAUÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ, 2 ¢£À ©lÄÖ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ 9-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 48/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:24-11-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¦JªÀiï¹ 1 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀQëvï ¹.ªÀAiÀiï vÀAzÉ ªÉÊgÀªÀÄÄrUËqÀ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, eÁ: MPÀÌ°UÀgÀÄ , G: ¯Áj qÉæöʪÀgï , ¸Á: aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î , vÁ: PÉ.Dgï £ÀUÀgÀ , f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ .  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-02/J-1114 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¯ï-5999 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §A¥ÀgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå¸Áé«Ä , ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï & ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.  PÉJ-35/J¯ï-5999 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: §®èlV , vÁ: ªÀiÁ£À« , ºÁ.ªÀ: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ , ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ , ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ PɼÀV£À ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2013 , PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢:10/11/2013 gÀAzÀÄ 1930 jAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ£ï ¸Á§ 45 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-¦AeÁgï £ÀzÁ¥sï ¸Á-UÁtzsÁ¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«ð£À 16 ªÀµÀð JA¨ÁPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 22 ªÀµÀð JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¥À«ð£À¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀÝPÉÌ E£ÀÆß½zÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr CAvÁ JAzÀÄ «ZÁj¹zÀgÉ,¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-131/13 PÀ®A-366[J],109,504,506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæöPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ @ PÀÄgÀ§gÉrØ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 5-6 wAUÀ¼À¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ Hj¤AzÀ «zÁå¨sÁgÀw ±Á¼ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ mÉîjAUï ±Á¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÉÌ CmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ r.¹. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CqÀدÁV ¤°è¹ PÁgï qÉÆgï vÉUÉzÀÄ ¨Á PÀĽvÀÄPÉÆà CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ.¢£ÁAPÀ: 24.11.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÊrzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013  PÀ®A. 448, 509, 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉæöÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2013 gÀAzÀÄ  69 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10.600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.