Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°è CA¨Áf UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ®Ä 40ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄB gÁeÉñÀéj 16ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CA§tÚ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  252/2012 PÀ®A. 366(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

           ¢£ÁAPÀ:- 23-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ° ¥ÁmÉÃ¯ï  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÁAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ §£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ  §£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ E§âgÀÄ ¸Á- ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr °AUÀ£ÀUËqÀ¤UÉ ''¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£Àß PÉý ºÉÆ®zÀ°è §A¢ÃgÀ¯ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ DvÀ£À  JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¥ÁAqÀÄ FvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2012 PÀ®A: 447,341,323,504,506,427¸À»w  34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2012 gÀAzÀÄ  42   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9000    /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.