Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:- 09--06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UËgÀA¥ÉmÉAiÀÄ ªÉÆÃw ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj £À¼ÀPÉÌ ²æêÀÄw ªÀÄĪÀÄvÁd UÀAqÀ SÁ¹A,20ªÀµÀð,ªÀÄĹèÃA,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á-UËgÀA ¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ vÀAV ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀAvÉ gÀ¸ÀÆ¯ï © FPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ªÀÄĪÀÄvÁd¼À vÁ¬Ä gÀ¸ÀÆ¯ï © UÉ ¤£Àß ¥Á¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ »r¢zÀÝ®èzÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀ¨Á¬Ä¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÀƯï©Ã UÀAqÀd»gÀÄ¢Ýãï,¸Á-UËgÀA ¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ J®ègÀÆ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÉ ¤£ÀßzÉ£À¯Éà CAvÁ ' DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2012 PÀ®A,341,504,323, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 04.00 UÀAmÉUÉ £ÁgÀ§AqÀ vÁAqÀzÀ ²æà PɪÀÄtÚ vÀAzÉ ²£Á¥Àà eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁgÀ§AqÀ vÁAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Ét«UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ GjzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£É CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 10/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ£ÀÆgÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁAiÀĪÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄlÄÖ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 09-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÉ MqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ 11-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 15/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà UÀ¢Ý, ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÀ¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ FUÉÎ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĹÌAiÀÄ°è ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ D¢§¸À¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ 500/- gÀÆ £ÉÆÃlÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÊZÀ¼ÀPÀ¢AzÀ 500/- gÀÆUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÀA© ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ DvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ C«ÄÃgÀSÁ£ï£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ PÀgɬĹ ©üêÀÄtÚ¤UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ, MAzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÀt ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ 3,00,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtPÉÌ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÀæªÀ ¹A¥Àr¹CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà E£ÀÄ쮯ÉõÀ£ï mÉÃ¥ï£ÀÄß ¸ÀÄwÛ DvÀ£À UÀªÀÄPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ D ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß°èlÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ £ÉÆÃn£À PÀAvÉAiÀÄAwgÀÄ PÀ¥ÀÄà ¥ÉÃ¥Àj£À §AqÀ¯ïUÉ ZÁeïðªÀiÁqÀĪÀzÁV ºÉý CzÀPÉÌ «zÀÄåvï ªÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÉPÀë£ï ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁr ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀÄgÀÄ D¢§¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀtPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÀtªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ C°èAiÀĪÀgÉUÉ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½¹ vÀªÀÄä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉà jÃw ¤£Éß ¥ÀÄ£ÀB ¨ÉÃgÉ £ÀA§j¤AzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr¹ PÀgɬĹ C«ÄÃgÀ SÁ£ï vÀAzÉ PÀjÃASÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ZÁ®PÀ ªÀÄĹèA ¸Á: E¸ÁèA £ÀUÀgÀ ªÀiÁ¤é FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 132/12 PÀ®A. 406, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄÄgÁðf zÉøÁ¬Ä ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ «¥ÀjÃvÀ dégÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀzÀ°è EAeÉÃPÀë£ï ªÀiÁr¹PÉƪÀÄqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉà £ÀªÀÄÆägÁzÀ aªÀiÁè¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢.08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢.09-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°èAiÀÄ ¸À°ÃªÀÄ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃRºÀĸÉãÀ vÀA¨ÁPÀ ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. EªÀgÀ ¸ÉÖõÀ£Àj CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£Áß PÉÆgÉzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.20,000/- ºÁUÀÄ 4-5 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.3000/- »ÃUÉ M.C.Q.gÀÆ.23,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/12 PÀ®A.457.380 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.