Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 01-05-2014 gÀAzÀÄ 13-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÉÆÃqï UÉÆî¥À°è ©æqïÓ£À ªÁ°ÌÃQ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á ¥ÀªÁgÀ 37 ªÀµÀð, »AzÀÆ PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¸ÀAVÃvÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï.2] ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï PÉAzÉƽî 32 ªÀµÀð, eÁ; ¸ÀÄPÀ¼À¸Á½, G: £ÉÃPÁjPÉ & PÁgï ZÁ®PÀ, ¸Á: PË®¥ÉÃmÉ, E®PÀ¯ï3] ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀªÀÄ¯ï ¸ÁºÉÃ¨ï £ÁUÀ£ÀÆgÀÄ, 44 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ¸ÀAVÃvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀiï PÉAzÉƽî,2] ¸ËgÀªï vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 15 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-49/JA-832 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå E®PÀ®è¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÉÆî¥À°è ©æÃeïØ£À ªÁ°äÃQ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32/5297 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¯Áj CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ, PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÈvÀ 01 £ÉÃAiÀĪÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ 02 £ÉÃAiÀĪÀ¤UÉ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ 03 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ §® Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨sÁj PÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËgÀªï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A. 279.337,338,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 01-05-2014 ರಂದು 7-15 ಪಿ.ಎಮ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಿಂಧನೂರು ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ  ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಬಾಷುಮೀಯಾ, 45 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಸಾ: ಗಂಗಾ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು 2)ವೆಂಕೋಬಾ ವಡ್ಡರ್ , 30 ವರ್ಷ, ಮೇಸನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ    ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 02 ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದುಆರೋಪಿ 01  ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು , ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.200/- , ಮಟಕಾ ಚಾರ್ಟ್ & ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ. 500/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.112/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ದಿ.01-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ ಪವಾರ 23 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ  :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ    2] ಪರಮೇಶ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ ಪವಾರ 26 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ  :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ    3] ಪೊಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ   ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಎ1 ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎ2 ಮತ್ತು ಇತರರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.660=00, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬರಕಾ , 7 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ , UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗಿರಿಜಾಪತಿ :55 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರ್ , :ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ:ಮೀರಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಈತನ ಮಗಳಾದ ಸುಮಂಗಲಾ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1] ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಜಡಿಯಪ್ಪ :26 ವರ್ಷ :ಆಟೋ ಚಾಲಕ, 2] ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಡಿಯಪ್ಪ :35 ವರ್ಷ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮೀರಾಪೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:02.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:131/2014 PÀ®A:341, 323,504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2014 gÀAzÀÄ 22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.