Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ: 01-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÀtÚ ªÀ:40ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀAdºÀ½î2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ fAzÀ¥Àà ªÀ:35 ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À EªÀgÀÄ ಗಂಜಹಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:497 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6 ಎಕ್ಕರೆ  25 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಾಗ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢.¥Àæ¨sÀÄ ªÀ;40 ªÀµÁð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:UÀAdºÀ½î EªÀಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಯಚೂರು, UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2013 PÀ®A:  341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                ದಿನಾಂಕ 06/12/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÁzÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀ:37 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:agÁUÀ°è PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ¤é ಹಾಗು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಅಬ್ದುಲ ಕಾದರ ಹಾಗು ಆರೋಪಿತನಾದ ±ÀQÃgÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: E¹èA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ ಮೂರು ಜನ ಮಾನ್ವಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಬ್ದುಲ್ಲನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಆನತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಾರೋಪಿಯು 7 ನೇ ಮೈಲ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸು ನಿಂತಾಗ  ಸಮಯ 9.30 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಾಗು ಅಬ್ದುಲ ಿಬ್ಬರು ಕೆಳೆಗಿಳಿದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿvÀgÀÄ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತಿ ಏನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ರಾಯಚೂರು, UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2013 PÀ®A:  341, 504, 506 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ. ©üêÉÄñÀ gÁªï vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ : PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : UÀ«UÀmÁÖ PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«.  FvÀ£À  ಹೊಲವು ಗವಿಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 161 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದ್ರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಟಿ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 04-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ ಸದ್ರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 2) UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt E§âgÀÄ ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï 3) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâ gÁªï 4) ªÀįÉèñÀ E§âgÀÄ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥sï 5) ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ¸Á : eÁ£ÉÃPÀ¯ï.  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿನ ಮಿಶನದಿಂದ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪನು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದು:ಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.259/13 ಕಲಂ 143, 147, 447, 504, 323, 324 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ.05-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ Z˺Áít ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, PÀÆ° ¸Á.bÀvÀæ gÉÆÃqÀ vÁAqÁ.FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÉýzÁUÀ, DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà CzÀ£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛïÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ & ¸ÉÆêÀÄÄ«£À CtÚA¢gÁzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ & ®QëöäÃ¥Àw EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄÄ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁtgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/13 PÀ®A.504,323,324gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁjPÉÃgï, 45 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2013gÀAzÀÄ  ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವಿ-ಪೋತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಮೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಷರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.34 / 5441 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಾರಣ ತಾನು  ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗ್ಐ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ  ಎಡತೊಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಪಾದದ ಕೀಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಬಂಡಿಯು ಜಖಂಗೊಂಡು ತನ್ನ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಪೈಕಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9.45 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 258/2013 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 05-12-2013 gÀAzÀÄ 1-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÉZï.¦. ªÉAPÀl¥Àà, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ, ¥sÉƸÀð mÁæªÉ¯ïì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-05-J©-9695 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: DqÀUÉÆqÉ ºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®¢¤ß PÁåA¥À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀmÉ¥Àà, ¯Áj £ÀA. PÉJ-37-6316 gÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §¼ÀÆlV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2013 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    16,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.