Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ HzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄEªÀgÀÄ ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ Dgï.wªÀÄä¥Àà, ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, eÁ-G¥ÁàgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಸಂಗಡ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2013 PÀ®A 504, 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà Q¢ð 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÆ FPÉUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¸Á:ºÉgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀwUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 16/09/2013 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ£À°è ²æà «gÀÆ¥ÁPÉëñÀégÀ eÁvÉæ PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 17/09/2013 gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥À®èQÌ vÀªÀÄÆäj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥À®èQ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ FPÉAiÀÄÆ agÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦ügÁå¢ü £ÉÆÃqÀ®Ä  ºÉÃgÀÆgÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV PÀÄA¢j¢PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ü PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/13 PÀ®A.366 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


               ¢:-18/09/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À ©ædØ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÁUÀå®Qëöä qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Ä¯ÉÆÃgÉÆà ZÁ®PÀ UÀAUÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°è UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ±Á¯Á ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36.J-4826 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼À PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÆÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ E£ÉÆßAzÀÄ §Ä¯ÉÆÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.22.¦.-7314. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á:-£ÁgÁAiÀÄt£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ±Á¯Á §¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸Àé®à lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ, §Ä¯ÉÆÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gï E®èzÀÝgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ UÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¯ÁgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, zÉÆqÀتÀĤ ¨ÁµÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, gÀ¸ÀÆ®¸Á§ .¨Á§Ä¸Á§, §¸ÀªÀgÁd, §¸ÀªÀgÁd ¸Á¼ÉÃgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ±Á¯Á §¹ì£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-d£À ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ  ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2013 PÀ®A 279. 337.338, 304(J), L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ದಿನಾಂಕ 18-09-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉAPÉÆçtÚ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ F½UÉÃgï ªÀAiÀÄ 72 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನೀರಮಾನವಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-02 ವಿ-1686 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಶರಣಬಸಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಪಾಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/733 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲು ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 192/2013 ಕಲಂ 279, 338, 283 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 177 .ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

           ¢£ÁAPÀ: 18-09-13 gÀAzÀÄ  9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 51 JPïë 4287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¤AzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqÉUÉ  CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ   ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀgÁAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÉVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ »A¢£À vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ¸ÉÆÃjzÀÄÝ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è gÁwæ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.09.2013 gÀAzÀÄ 13 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.