Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 22-04-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.40 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸೂಗುರುದಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಜರಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಈತನ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ತಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾರಯಾಣ ಪುರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಮಯದಂದು ಗಡಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 03 ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Ààಮತ್ತು 04 ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ನೇದ್ದವರು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ 6d£ÀgÀÄ PÀÆrದೊಂಬಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 99/2016  PÀ®A 143, 147, 148, 504,323, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ¢£ÁAPÀ 21/4/16 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ qÁ®¸Àð PÁ¯ÉÆä ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺɧƨï EªÀgÀ UÁågÉÃeïUÉ j¥ÉÃjUÁV §AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁlgï ¸À«ð¸ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÁÝV £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁågÉÃeï£À°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  £À©Ã FvÀ£À §mÉÖ ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr, UÁågÉÃeï£À°èzÀÝ PÁj£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æêÀÄw ªÀĺɧƩà UÀAqÀ ±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï 50 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/16 PÀ®A 143,147,448,504,392, 323,355, 354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 21-04-2016 ರಂದು ಮೃತ ಲಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಗ್ಲಿಯಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ FvÀನು ಊಟಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 22-04-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಮೃತನ ಎಡಗೈ ತೋರಬೇರಳಿಗೆ ಹಾವುಕಚ್ಚಿದ್ದು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ ಸಿರವಾರ ಹಾಗೂ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಇಲಾಜಿಗೆ ಅಂಬುಲೈನ್ಸನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 8/2016 ಕಲಂ:174  CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ: 22/04/2016ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಎಪಿ.12/ವ್ಹಿ-1365ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಬಸವ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂ.ಟಿ.ಎಂ. ಟಾಕೀಸ್ ಮುಂದುಗಡೆಯಿರುವ  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಸ್ಕಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ. ಲಾರಿಯು ಬಂದಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವುದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದೆ, ಲಾರಿಯನ್ನು ಗೇರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು  ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಲಾರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಟರ್ ನ್ನು ಒತ್ತಿ ಚಾಲುಮಾಡಿದಾಗ ವಾಹನವು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿತುವ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಚಾಲುಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯಿರುವ ನೀಸಾರ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಮೋಹಿನ್ ಖಾನ್, ವಯ:45ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ಎಪಿ.12/ವ್ಹಿ-1365ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಇಸ್ಲಾಂ ನಗರ್ ಮಾನವಿ FvÀ£À  ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ದಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಿಲಾಜು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಘಟನೆಯು ಆರೋಪಿತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ Dರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಅಂಜದ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್, ವಯ:43ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸಾ:ಇಸ್ಲಾಂ ನಗರ್ ಮಾನವಿ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:96/2016 ಕಲಂ304() .ಪಿ.ಸಿ. ನೆದ್ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ¢£ÁAPÀ 22/4/16 gÀAzÀÄ 0400 jAzÀ 0500 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 n¹-3856 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ eÉ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ Cj¶tV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è GgÀĽ ©zÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ §¸ÀªÀgÁd gÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå 30 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ  ºÁ°ªÀ¹Û ¥ÉÆÃvÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ  ZÉAzÀ¥Àà 34 ªÀµÀð  eÁw PÀÄgÀħgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: f.wªÀiÁä¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 70/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹  & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ 21/4/16 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊgÀtÚ PÀ®ÆègÀÄ ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 n¹-2826 mÁæöå° £ÀA.PÉJ-36 n¹ 3167 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ 14 ªÀµÀð ¸Á:¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ G¥À PÁ®ÄªÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀUÀÄÎ-¢£ÉßUÀ¼À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ dA¥ÁV mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ gÀªÉÄñÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ eÁw £ÁAiÀÄPÀ 61 ªÀµÀð G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á:¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹  & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢:UÁå£À¥Àà UËqÀ ±ÉnÖ 45 ªÀµÀð  eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÁqÀð £ÀA 19 ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ°ªÀ¹Û ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/1/16 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä C£ÀįÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ UÁå£À¥Àà UËqÀ ±ÉnÖ 75 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ  DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/16 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÀgÁd  vÀAzÉ ªÉAPÉÆçtÚ vÁqÀªÉÄÃj ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ  EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁj¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ C£ÀįÁPÀëªÀÄä¼À PÀqɬÄAzÀ 4,50,000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á® vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, C£ÀįÁPÀëªÀÄä¼ÀÄ £ÀA©PɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAr gÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ªÁ¥Á¸À PÉýzÀÝPÉÌ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ PÁgÀªÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ CAPÉƯÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÀAUÁªÀ½ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è M§â ªÀAiÀĸÁìzÀ ºÉAUÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ CzsÀð EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉøÀÄ zÁR¯ÁVzÀÝgÀ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV, ¢£ÁAPÀ 22/4/16 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CAPÉƯÁ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹, ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄzÉà ªÀÄÈvÀ zÉúÀ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ C£ÀįÁPÀëªÀÄä½UÉ PÉÆqÀ ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ £ÀA©¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CAPÉÆïÁ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢Ý£À UÀAUÁªÀw £À¢AiÀÄ°è ºÁQ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/16 PÀ®A 302, 201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 22-04-2016 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ a£ÀßAiÀÄå 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿಯ ಶೀಲವನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ಆಕೆಗೆ "ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನೀನು ಮಿಂಡಗಾರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ bÁªÀt gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 58 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è vÁ: f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/16 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :23.04.2016 gÀAzÀÄ 16 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.