Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 20-02-2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà @ ¨Á®AiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.                       PÉJ-36 nr-0062 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAzÀ£ÀPÉÃj vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 nr-0062 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉêÀgÁeï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ zÁn ¥ÀgÀvÀ¥ÀÆgÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ eÁ° VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ zÉêÀgÁd£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà zÉêÀgÁd£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-02-2018 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 60/18  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)  

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ-17/2/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ 38 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀiÁ£À« f gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eÁUÀlUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ  PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄaÑzÀÄÝ PÁ®ÄªÉ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀÄÄaÑ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ  eÁUÀlUÀ¯ï ºÀwÛgÀ CUÁæºÀgÀ gÉÆÃrUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ C®èzÉ K£À ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ PÉ£Á®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁrPÉÆ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß »AzÉ §AzÀ 1) gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 49 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀÄ£À« 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ EzÀÝ °TvÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-18/2018 PÀ®A 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2018 gÀAzÀÄ 231 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 43,500/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.