Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jul 2012

Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        d§j PÀ¼ÀĪÀÅ:-  
 ¢£ÁAPÀ: 09-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzï GªÀÄgï ¸ÉÃoï vÀAzÉ C° ªÉƺÀäzï ¸ÉÃoï ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:: ªÀÄ£É £ÀA. 11-3-39 G¸Áä¤AiÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¥ÀPÀÌzÀ°è §mÉÖ §eÁgï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁeï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÁ¯ï£À°è n.«.£ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjagÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ zÀ¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JqÀ UÉÊ CAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ºÀt PÉÆræ CAvÁ ºÉzÀj¹ C¯ÁäjAiÀÄ PÁåµï ¨ÁåV£À°èzÀÝ 10,000-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ GzÀÄð ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. 5 1/2 jAzÀ 6 Cr JvÀÛgÀzÀªÀjzÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀnÖ£ÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÁåAmï, ±Àmïð zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A 392 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
( ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ):-
      ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄ , ºÁ.ªÀ: »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¨sÀdAwæ 42ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ, ºÁ.ªÀ: zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ï(²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ) vÁ. UÀAUÁªÀwFvÀ£ÉÆA¢UÉ 1992 gÀ°è ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÉtÂÚ , &  ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ £Á¢¤AiÀĪÀgÀÄ EªÀgÀÄ DPÉUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 18-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2012 PÀ®A.498(J) , 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-
¢: 30-06-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FZÀ£Á¼À vÁAqÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 17, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  CPÉUÉ  CzÀQÌAvÀ »A¢£À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¸À®ÄUɬÄlÄÖPÉÆAqÀÄ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀqÀAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr §®vï ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ, gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C°èAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽî F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ fêÀAvÀªÁV G½¸ÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/12, PÀ®A. 376, 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ.10-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-36-J-1685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß SÉÊgÀªÁqÀV-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ SÉÊgÀªÁqÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄPÀªÀÄģɥÀà PÀ¨ÉâÃgÀ 35 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.UÀÄgÀUÀÄAn vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/12 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2012 gÀAzÀÄ  7    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  2800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.