Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Feb 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
²æêÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢; gÀAUÀ¥Àà eÁw UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁw UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥Á¼ÀåA ºÁ:ªÀ: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ MAzÉà d£ÁAUÀzÀªÀjzÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÉ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ CgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ EvÀgÉà 9 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CA¢¤AzÀ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ªÀÄ£À¸Áì ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À §®UÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ«, ZÀ¥Àà° PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨Áj ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 17.02.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,324,355,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
eÉÆõÀ¥Àà vÀAzÉ CtÚAiÀÄå ¨ÁAiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 24, G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀ£ÉÆqÀ£É §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀlV eÁw: PÀÄgÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV PÉÆlØ ¸Á® ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ zÁªÀ®¸Á§£À ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ eÉÆõÀ¥Àà £À°èUÉ §AzÀÄ “K£À¯Éà ¤£Éß ¤£Àß ªÀiÁ°PÀ£À eÉÆvÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÁ ¸Á® PÉüÀ®Ä §A¢zÉÝãÀ¯ÉÔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ dfÓ £ÀAvÀgÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ CzÉà UÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¸Á® PÉüÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/12 PÀ®A. 504, 324, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 45, ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®UÀ®¢¤ßUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ FgÀ¥Àà £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-AiÀÄÄ-6543 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ PÀæµÀgï £ÀA PÉ.J-36-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgïUÉ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-5069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ (mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ) CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §AzÀ PÁgï £ÀA PÉ.J-36-5529 £ÉÃzÀÝgÀ §®UÀqÉUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ EzÀÝ UÀÆqïì DmÉÆà ªÀÄ®è¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä FgÀ¥Àà¤UÉ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀªÉƪÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÀÆ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgïUÉ PÀnÖzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©aÑ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/12 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ :16-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ.E.©. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ FgÀ¥Àà£À ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ.E.©.D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E-9461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ FgÀ¥Àà£À JwÛ£À §ArUÉ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà FgÀ¥Àà£À£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ ªÉÄð¤AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. .
¢£ÁAPÀ: 16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉÆqÀا¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁr £ÀA. PÉJ-36/qÀ§Äèöå-9340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ UÀAeï PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ [ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛ®è] vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁwzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ , §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqï zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ, ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀgÀ®Ä PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è£À UÀAUÀ¥Àà PÀAzÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ªÀÄtÚ£ÀÄß mÁåPÀÖgï£À°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÉ.J.36 n.J.99-06- n.J.9907 £ÉÃzÀÝgÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄä¥Àà, 25ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ mÁåPÀÖgï £ÀqɬĹ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¥ÉUÉ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¥ÉAiÀÄ°èzÀÝ, ªÀÄtÄÚ PÀĹzÀÄ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, mÁåPïÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 16.02.2012 gÀAzÀÄ ²æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀıÀ¥Àà, 65ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; PÉÆvÀÛzÉÆrØ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2012 PÀ®, 279, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £Á¸À zÀÄgÀUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 22 ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß FvÀ£À PÁ®£ÀÄß vÀĽ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ £À£Àß PÁ®£ÀÄß AiÀiÁPÉà vÀĽ¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À« AiÀÄ®è¥Àà [2] dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À« AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß EªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £Á¼É ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ ¢.16/02/2012 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¤£Éß PÁ®Ä vÀĽzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ®PÀëöäªÀÄä£À PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §jæ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ¸ÀºÁ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 23/2012 PÀ®AB,341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆærAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÀÄr¸À®Ä M¼ÀUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ¸ÀgÀ¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQzÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÀ¯ÉÆà CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÉ »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸ÀƼÉà ¤Ã£É£ÀÄ ¥ÀwªÀævÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹
wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §qɸÁ¨ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 4-4-141 D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ 18 ªÀµÀð mÉîgï PÉ®¸À FPÉUÉ ªÀÄÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä C®è°è ªÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÀÄÝ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ CPÉ ªÀÄÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÀoÀ »rzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÁ FPÉAiÀÄÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ «ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Lj£À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÁQgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀgÀÄ DvÀ¤ E£ÉÆßçâjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀAvÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É EzÀgÀ°è ¤£ÀßzÉ£ÀÄ CAvÁ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2012 PÀ®A: 323.504.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:16-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 1) UÀįÁA Gfäïï SÁ£ï vÀAzÉ C§Äݯï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 50, G: PɸÁìnð¹ ZÁ®PÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ2) f¯Á¤ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ: 56, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 280/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ 4) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-«-9839 5) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-J¯ï-679, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï£À°è ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 8300-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÉÃPÀëªÀ° vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°, ¸Á:ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À 90 Njf£À®è ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,600/- ªÀÄvÀÄÛ 90 JA.J¯ï.£À 40 ¥Áè¹ÖPï Nn ¨Ál° C.Q.gÀÆ. 1200/- F jÃw MlÄÖ 4,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2012 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2012 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,400/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.