Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 10-12-13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಂ. ಪದ್ಮಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪಿ. ಸ್ರಾವಂತಿ ಗಂಡ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಇವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವಳ ಹಾಗೂ ಇವಳ ಗಂಡನ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 15/11/2013 ರಂದು ಶ್ರಾವಂತಿಯು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 1 ಘಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಬರ್ಹಿರ್ದೇಸೆಗೆಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು  ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಂತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಗದ  ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 261/2013 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

:PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ ºÁUÀÆ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:
1) ºÉ¸ÀgÀÄ        : ²æêÀÄw ±ÁæªÀAw  
2) UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ       :- gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï                                
3) ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ     :- 24 ªÀµÀð,
4) JvÀÛgÀ             :- 5 ¦üÃmï 2 EAZÀÄ
5) ªÉÄÊPÀlÄÖ       :- ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
6) ªÀÄÄRzÀ ZÀºÀgÉ       : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR
7) §tÚ              : PÉA¥ÀÄ §tÚ  (vÀ¯ÉAiÀÄ°è 2 ¦üÃlÄ GzÀÝ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ.)
8) ¨ÁµÉ              :- PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.  
9) zÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ   :-  w½ UÀįÁ© §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ (¥ÀAeÁ© qÉæ¸ï)
PÁgÀt vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥sÉÆ£ï £ÀA§gïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¸À®Ä «£ÀAw.
ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ :- 08538-220333      

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¦üAiÀiÁ𢠥sÀºÁð£Á ¨ÉÃUÀA @ ¥À«ð£ï UÀAqÀ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï d©ªÀůÁèSÁ£ï , ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 01  E¸Áä¬Ä¯ï d©ªÀůÁèSÁ£ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ:   30-09-2013 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß DgÉÆægÁzÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï eÉÊ£Á©Ã UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï gÀ»ªÀiÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï SÁ£ï CªÀÄ£ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï SÁ£ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ , C°èUÀÆ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ ©lÄÖ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ DUÁUÀ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAf¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:06-12-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ £ÀªÀiÁdÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À¤ßAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁr §aÑÃnÖÃj PÀ½¹PÉÆræ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ a®ègï ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÁPÀ §A¢¢Ýà ¤£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÁPÀ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.254/2013 , PÀ®A. 498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರನೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸನ್ 2011ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 200=00 ರೂಪಾಯಿ  ಮೊತ್ತದ  ನಕಲಿ ಇ -ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ  ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆರೋಪಿತನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿರುವ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ವಯ-39ವರ್ಷ,      :ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 ಕಲಂ: 420, 258, 260, 465, 468, 471, 489[B] IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮುದಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಜಾತಿಃಲಿಂಗಾಯತ ವಯಃ 38 ವರ್ಷ ಉಃಹೊಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾಃಅಂತರಗಂಗಿ FvÀನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ )ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ 2)ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಃಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರಗಂಗಿgÀªÀgÀÄ  ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಿರುತ್ತದೆ, ಅದೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 09.12.2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಪಸೇಟ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಟರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ಲ  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ  ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಪಂಪಸೇಟಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಟರನ್ನು ಯಾಕೇ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ,ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಆರೋಪಿ 1 ಈತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಡಕಿವಿಯನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದ  ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಾಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯು ಕಟ್ಟಾದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 146/13 ಕಲಂ 341,323,325,504,506 ಸಹಿತಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.©.¦.G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA. 36/1gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉƸÀ½îPÁåA¥À-ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 28 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 AiÀÄÄ 2692 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ºÉƸÀ½îPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 AiÀÄÄ 2692 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¤ßVqÀzÀ ¥ÉÊ¥À ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ   §®UÀqÉ ªÀÄ®QUÉ, §®UÀqÉ PÀtÄÚ G©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  JgÀqÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è  dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà, 65 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ   vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¸ÀÛªÀiÁ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀÛªÀiÁ¢AzÀ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀ¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÄÝ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 9-45 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 20 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 52/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.12.2013 gÀAzÀÄ  65¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.