Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   
                   PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  J£ï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: »mÁa ªÀiÁ®PÀ ¸Á: gÀÄzÀæA¥ÉÃmÉ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ (J¦) FvÀ£À »mÁa 110 ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦£À°è PÉgÉ ¤ªÀiÁðt PÀªÀÄUÁj PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ D PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß »laAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 22.08.2012 gÀAzÀÄ ZÀ®PÀ gÁdÄ«UÉ DvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2012 gÀAzÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è £À£Àß »mÁa ªÀºÀ£À «zÀÄÝ ZÁ®PÀ EgÀ°®è. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÀÄÄRå ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ 1] læAiÀiÁPï ªÉÆÃl¸ï ð2] ¹«AUï ªÁ¯ïì-23] ¥ÉÊ®mï gÉUÀÆå¯Émï 4]¸É¯ïà ªÉÆÃmÁgï 5] qÉÊ£ÁªÀiÁ ºÁUÀÆ  E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 5.80.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅ¢zÀÄÝ EªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀ°®è. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ gÁdÄ PÀÆqÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ©r¨sÁUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2012 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ.21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÀAUÀªÀÄä½UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-28/09/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 29-09-2012 gÀAzÀÄ 9-40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                      ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgÀCºÀäzï SÁ¢æ vÀAzÉ eɸÀÄzÀgÁd SÁ¢æ, 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 66/©-2 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA. 65(J)-2 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA. 36/5 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå EzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, £ÀA. 3 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.         2) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, n.©.¦ PÁqÁ G¥À «¨sÁUÀ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DvÀ¤UÉ  AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÉ ¤ÃqÀzÉ zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr PÀëwà GAmÁUÀĪÀAvÉ PÉÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁr ¤ÃgÁªÀj PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA:  282/2012 PÀ®A.109,120(©),166,409,426,427,430,gÉ/«34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ 1] ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà 25 ªÀµÀð «zÁåyð 2] Ql¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà 45 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] ºÉêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ Ql¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÄ ®ªÀiÁt¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå FUÉÎ 8-9 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÀÆ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 27/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà  EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr eÉÆÃgÁV £ÀPÀÄÌ, GUÀĽzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A 504.323.324.354, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ, 30 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DAzsÀæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï£À°è ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/E.J-75 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀÄUÀÄgÀAiÀÄå FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.