Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Apr 2015

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè  ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA. J£ï £ÁUÀgÁd  L.¦.J¸ï. gÀªÀjUÉ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  CAvÀjPÀ ¨sÀzÀævÉ «¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26.04.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ   ©¼ÉÆÌÃqÀUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಾದ ನಿರ್ಮಲ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈಕೆಯು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) £À«Ã£ï vÀAzÉ §Ä®è¸ÀÆgÀAiÀÄå eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï2) ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä®è¸ÀÆgÀAiÀÄå eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 23-04-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದೇ ದಿನ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3000/- ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆಯು ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಆಕೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಂದು ಬಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 25-04-15 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಅಜ್ಜಿ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ  ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಆಕೆಯ ದ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 104/2015  PÀ®A 343,324,504,506, gÉ/« 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J AiÀiÁåPïÖ 1989   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ : 25-04-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ¹.gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃn.¹.¦.L.zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ    ದಾಳಿ ಮಾಡಲು gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå ªÀ;38 eÁ:PÀªÀÄä UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃ¬Ä ªÀ:60 eÁ:PÀªÀÄä eÁ¤ì UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀ:30 eÁ:PÀªÀÄä G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À J¯ÁègÀÆ ¸Á:NªÉÄêÀgÀA, ªÀÄAqÀ® £ÁUÀ®¥À®¥ÁqÀÄ, f¯Áè ¥ÀæPÁ±ÀA ºÁ:ªÀ: UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ºÁUÀÆ ಇತರೆ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಹತ್ತಿಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬಾರದೇ ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Bollagard II ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯ ಖಾಲಿ ಲೆಬಲ್ ಪಾಕೀಟ್ ನೊಳಗೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆಯೇ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಷೀನ ದಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸಲಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಫಿತರ ತಾಬಾದಿಂದ 20 ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರೆಸಿದ ಅ.ಕಿ. 960000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕೊಳಚೆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು, 117 ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯ ಲೇಬಲ್ ಪಾಕೀಟ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಷೀನ್ ದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಅ.ಕಿ. 46800/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪಾಕೀಟ್ ಗಳು, 2 ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೀಟ್, 5 ಲೀಟರ್ ಗೌಚೋ ಕಂಪನಿಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್, 1 ಪಾಕೀಟ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಷೀನ್, 50 ನಕಲಿ Bollagard II ಕಂಪನಿಯ ಲೇಬಲ್ ಪಾಕೀಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಫಿತರು ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ತರಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಪಿ-07/ಎಎ-9909 ಇಂಡಿಗೋ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ ನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಾಜಶೇಖರನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿA UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 54/2015 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 63, 64 ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಕಾಯ್ದೆ-1957 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2015 gÀAzÀÄ   30 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                              
.