Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 64 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á:¨sÉÆÃUÀªÀw vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20/12/19 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/12/19 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä a®PÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹  zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èènÖzÀÝ  PÀ©âtzÀ læAQ£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ 1) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q.20,000/- 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr C.Q.10,000 3) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ  GAUÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q.20,000/- 4) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ  Q«AiÉÆÃ¯É C.Q. 80,000/- 5) 55  UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ C.Q.1,10,000/- 6)10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ C.Q. 20,000/- 7) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ. C.Q.20,000/- 8)8 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ C.Q.16000/- 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- 148 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ.  3,11,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀªÀªÀÅ.§AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 3,11,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ« ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 209/19 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÀÄvÁÛgÉ