Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                gÀÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;avÁæ° vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÄ ¸ÀéAvÀB CtÚvÀªÀÄäAA¢jzÀÄÝ EªÀj§âgÀ°è ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ ¢£ÁAzÀ 10/03/12 gÀAzÀÄ gÀÄvÀÛªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ dUÀ¼À CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ gÀÄvÀÛªÀÄä½UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2012 PÀ®A-323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀ zÀAqÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 40 gÀ°è C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV vÉð§A¢zÀÄÝ qÁæ¥ï ¸ÀASÉå 80 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁåAUÀ ªÀiÁå£ï gÀªÀgÀÄ PÀAqÀÄ vÀqÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ½UÉ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð ªÀAiÀĹzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 5 Cr EzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, PÉøÀj §tÚzÀ ®AUÀ EzÀÄÝ, PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀAvÀºÀ PÀ¥ÀÄàªÀÄtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÁ½, Q«AiÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ vÁ®ÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀzÁgÀ CzÀPÉÌ °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆV£À°è ªÀÄÄR§lÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ £ÀAd®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀĪÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ»§Æ§Ä «ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ C°Ã«ÄÃAiÀiÁ ¸Á: £ÀAd®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÀ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gɸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ,§gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2012.PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ PÀAoÉAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 PÀvÀ 8387 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ  PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁ¥À®¥À«ð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁ mÁ 207 PÉ.J. 17 J 3246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  §®UÀqÉ wgÀÄV¹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ÀPÀAoÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¹.J¸ï.¥sï £ËPÀgÀ ¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  136/2012.PÀ®A-279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Oct 2012

Reported Crimes


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ 123            ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800//- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                          ¢.27-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DzÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà eÁwBºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð  GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀABPÉJ-36/ªÉÊ-8914gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀ®PÀ® zÁn PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¹ÌqÁØV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ  DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ£ÀÆð® D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢B28-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÄüÉUÉ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A:279,304[J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
      
          20-10-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥ÀvÉAiÀÄå¸Áé«Ä, 48ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ¥ÀUÀqÀ¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ PÉJ 36 nJ 1588 ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöå°UÉ ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¦£À°è ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ ±Á¦£À ªÀÄÄAzÉ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸À¢æ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36 nJ 1588 C.Q.gÀÆ. 40,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 313/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

               «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 26 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ UËrPÉ®¸À ¸Á:bÀvÀægÀ  FvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 50 ªÀóµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: bÀvÀÛgÀ UÁæªÀÄ FÀvÀ¤UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á¹ð (§®UÀqÉ ¨sÁUÀ) MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ vÉÆj¹zÀÝgÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ ±ÀQÛ E¢Ý¯Áè, EzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ªÀÄ£À¹ÝUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄß EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ©zÀÝ¯É ©zÀÝzÀÝ£ÀÄß, ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀVzÀÝ ¥Á¹ðgÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2012 gÀAzÀÄ 133              ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

28 Oct 2012

Special Press Report


         
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀȵÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J. 36 JA 9077 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹.ºÉZï. ¥ËAqÀgÀ£ÀÄß CgÀ¨ï ªÁqÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  f¯Áè ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀgÀªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä  ªÀÄzÁåºÀß 3.35 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÀæµÀgï §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 29 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 25 ¨ÁåUï UÀ¼À°èzÀÝ MlÄÖ CAzÁdÄ 750 PÉ.f. ¹.ºÉZï.¥ËAqÀgï C.Q. 3,62,500/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀµÀægï fÃ¥ï  C.Q.gÀÆ: 3,00,000/- , £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100/-ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 1]ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 29 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ , 2]±ÀAPÀgÀUËqÀ, 3]dA¨sÀ£ÀUËqÀ, 4]¸Àħâ£ÀUËqÀ , 5] §®gÁªÀÄUËqÀ  vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð F½UÉÃgÀ G: gÁdªÀiÁºÀ¯ï ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ªÀå¥ÁgÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 127/2012 PÀ®A: 273,284,328,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 34,32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ : 28-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹzÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¨ÉÆÃd£ÉÆÃgÀÄ ªÀ: 40 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ¥ÀAPÀÑgï ±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ  EªÀgÀ ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï ¤AzÀ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀAPÀÖgï CAUÀr ±ÉqïUÉ ¨ÉAQºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ 1) MAzÀÄ D¬Ä¯ï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉæµÀgï C.Q. 70,000/- gÀÆ. 2) 02 fÃ¥ï, 04 ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£À ºÉƸÀ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 3) ¥ÀAPÀÑgï zÀÄgÀ¹Û ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 7,000/- 4) 20 ºÀ¼ÉAiÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 5) ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr ±Éqï C.Q.gÀÆ. 15,000/- 6) §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/JPïì-9538 C.Q. gÀÆ. 55,000/- MlÄÖ 1,67,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ   £ÀµÀÖªÀÅAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.06/2012  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 464/4 «¹ÛÃtð 00.32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï qÉÆAuÉÚ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¢. ¨Á®AiÀÄå 39ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ©üêÀĪÀé½UÉ  ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï.£ÀA 3/09 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ DPÉAiÀÄÄ zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ  ¥ÀgÀ rQæ DVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §vÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-14/09/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1)ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ ¢. ¨Á®AiÀÄå 39ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ¢.¨Á®AiÀÄå 3)®Qëöä UÀAqÀ ªÉAPÉÆèÁ 30ªÀµÀð, J¯ÁègÀÄ ¸Á- zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ.PÀÆrPÉÊAiÀÄ°è §rUÉ .¨ÉvÀÛ,PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ,PÀÄqÀÄUÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉòù DPÉUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉÆÃlð DzÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀÄAUÁ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¹ÃgÉ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §vÀÛzÀ £ÁgÀÄ QvÀÄÛ ºÁQ 20 ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2012 PÀ®A:147,148,323,324,354,427,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢£ÁAPÀ.26-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ PÀAzÀUÀ¯ï °AUÁAiÀÄvÀ 41 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ EzÀÝ eÁUÁPÉÌ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ JµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr¢ÝïÉà ªÀÄUÀ£É, »jAiÀÄjAzÀ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉý¸ÀÄwÛà K£À¯ÉÃ, FUÀ AiÀiÁªÀ »jAiÀÄgÀÄ EzÁÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß E¯Éèà ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/12 PÀ®A.143.147.504.323.506 gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

              ²æà ªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ: ¨ÁªÀÅ¢¢Ý£ï 33ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖ£ÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ¥ÁµÁ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® §¢AiÀÄ qÉæöÊ£Éeï ¤ªÀiÁðtzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÃAPÀmɱÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ¤AzÀ  65,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÁªÀÄUÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀzÉà EzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ  PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀߣÀÄß K£ÀAvÀ w½zÀÄPÉÆAr¢Ý ¥sÉÆãï£À°è K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, £Á£ÀÄ DAzÀæzÀªÀ£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß JwÛºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2012 PÀ®A, 143,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á¨ï ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ:50 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼ÀUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Á¯É¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.03 E.J¥sï.4038 ¨ÁPÀìgï ¨ÉÊPï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àr¹zÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvÉVzÀÝ PÁ²ªÀĸÁ¨ï FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄtPÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Á¯É¸Á§¤UÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/12 PÀ®A.279,337,338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 26,27.10.2012 gÀ gÁwæ CAzÀgÉ 22.30 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦£À L.r. PÁélð¸ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á UÀAiÀiÁ¸ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï  vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ  PÀ®ÄªÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: J.13£ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀV£À ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁj QðUÀ¼À£ÀÄß gÁqï ºÁQ ªÀÄÄjzÀÄ  §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ , £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 1,80,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÁuÉAiÀÄAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ.19 ªÀµÀð, eÁ.ªÀqÀØgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D®ªÀÄnÖ ºÁ.ªÀ.ºÀ¯Á̪ÀlV
ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ & GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ:-
zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, 5 ¦üÃlÄ 2 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj PÀÆzÀ®Ä, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀZÉÑ ¨ÉÆlÄÖ,
PÁuÉAiÀiÁzÁUÀ zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ :
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀļÀî ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ ¨Ëè¸ï, ºÀ¼À¢ M¼À®AUÀ.
             ¢£ÁAPÀ.15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAvÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ.19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ºÀƪÀÅ vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÀ£ÀĪÀĪÀé½UÉ ºÉý vÀ£Àß vÀªÀÄä ²æÃPÁAvÀ £ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ZÀ¥Àà°UÉ ªÀÄ¼É ºÉÆqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CªÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CzsÀð vÁ¸ÁzÀgÀÆ §gÀ¢zÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼ÀÄ ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀĪÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. ¸ÀAvÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀAeÉ ºÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ºÀ¯Á̪ÀlVUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjgÀĪÀ PÀqÉUɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/12 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                1) «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ªÀ: 19, G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ªÀ: 50, G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä 3) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 4) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ªÀ:20,G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä 5) gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ªÀ: 24,G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄC¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ¸ÀܼÀ¥Àà PÀA¨sÁgÀ ªÀ: 38 ªÀµÀð, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj FgÀªÀÄä ªÀ: 17 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ªÀ: 19, G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ   ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ   CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2012 PÀ®A 366, 366 (J), 109 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:-26-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¥ÉÊzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:55 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ: ¤ªÀÄð¯Á ªÀ:17 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ, ªÁ¥À¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è .ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2012 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ.26-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀÄPÁAzÀgï ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁw.ªÀÄĹèA ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï 2) zÁªÀ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á§£ï¸Á¨ï ZË¢æ (RÄgÉò) ªÀAiÀÄ.47 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï 3) ªÀįÉèò eÁqÀgÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ.ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀjAzÀ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2610/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß 2 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;127/2012 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2012 gÀAzÀÄ 101 -- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,500 -/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 34 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À. ºÁ:ªÀ: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À2) ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï, 36 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥À3) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 45 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À4) ªÁ¸ÀÄ ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦£À°è ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1100/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ JªÀiï.J¸ï.L.J¯ï ªÉÊ£ï ±Á¥ï zÉêÀzÀÄUÀðzÀ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ±ÉÃlgï£À EAlgï ¯ÁPïUÀ½UÉ dfÓzÀ, dRA DzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃlgï£À ªÉÄîÎqÉ ºÁQzÀ ¯ÁPïUÀ¼À£ÀÄß M¥À£ï ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è£À UÉÆÃzÉæÃeï ¯ÁPÀgï£À°èzÀÝ 2,11,060/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPÀgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ f.¦. ¥ÁlÀPï ¸Á: gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           1) «.¸Àwñï @ ¸ÀwñïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀ®Æèj ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ¥sÀtÂPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀÄQæµÀÚ ¸Á: UÀÄAd½îPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¯ï & n ¥sÉÊ£Á£ïì£À°è ¸Á® ªÀ¸ÀƯÁw PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£ïì¤AzÀ ªÁºÀ£À ¸Á® ¥ÀqÉzÀ UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAw£À ºÀt ªÀ¸ÀƯÁw ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj AiÀĪÀjUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï £ÉëĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ   ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ««zsÀ UÁæºÀPÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ gÀ¹Ã¢ PÉÆlÄÖ , PÉ®ªÀjUÉ PÉÆqÀzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïìUÉ vÀÄA§zÉà «.¸Àwñï @ ¸ÀwñïPÀĪÀiÁgï FvÀ£ÀÄ 9,68,090/- ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀtÂPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀÄQæµFvÀ£ÀÄ 6,82,180/- »ÃUÉ MlÄÖ 1650270/- gÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃV ¥Àr¹ PÀA¥À¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  gÁdÄ ¥À°Ý¤ß vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, ¨ÁæöåAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¯ï& n ¥sÉÊ£Á£ïì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.249/2012 PÀ®A : 408 , 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
             ²æêÀÄw gÀ¸ÀÆ®©Ã UÀAqÀ ¢BgÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄB75 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀ«vÁ¼À EªÀgÀ 5 JPÀgÉ ºÉÆ® PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 37/2 gÀ°ègÀÄvÀÛzÉ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À°è ªÀÄgÀªÀiï ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä r.ªÉÊ.G¥ÁàgÀ PÀA¥À¤UÉ CVæªÉÄAl ªÀiÁqÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. (1) ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À(2) J¸ï.JA.f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀÄºÉ§Æ§Ä C° ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð GB ªÉÄPÁ¤Pï ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ DPÉUÉ  CPÀëgÀ eÁÕ£À E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀªÀiï ªÀiÁjzÀ ºÀt PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï D¦Ã¸ïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, DPÉUÉ  ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉÃ, ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß (3) ¹gÁeï ªÉƺÀªÀÄzï vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/12 PÀ®A 415,418,420,423,425 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  «PÀæªÀiï vÀAzÉ CdÄð£ï ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ ªÀȱÀå G ²æÃAiÀiÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀiÁ°PÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÉÊ¸ï «Ä¯ïUÉ gÉÊvÀgÀÄ vÀAzÀ §vÀÛ RÀjâ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  ¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀÄ £ÀA PÉJ 36 J£ï 5754 gÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPïUÉ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è 19,01,225/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr 19,00,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåV£À°è ºÁQ G½zÀ 1,225/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ   J¸ï.J£ï.n mÁQÃeï JzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ Dgï, ²æÃ¥ÁzÀ & PÀA¥À¤ Crmï D¦üøï£À°è ºÉÆÃV «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÊ¸ï «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁgï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉåPÀÛUÀ¼ÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß r¹ D¦üøï JzÀÄUÀqÉ ªÁlgï ¸À«ð¸ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ PÁgï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊgï UÁ½ E½¢zÀÝjAzÀ C°è UÁ½ ºÁQ¹zÁUÀ UÁ½ ºÁQzÀªÀ£ÀÄ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ°è JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À°èlÖzÀÝ ºÀt«zÀÝ ¨ÁåUï£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  AiÀiÁgÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.F WÀl£É dgÀÄVzÁUÀ ¨É½UÉÎ 11- 45 UÀAmÉ DVvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÉåPÀÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¥ÀAZÀgï ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ w½¹ DvÀ£À UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ ¸É¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ 19,00,000/- gÀÆ UÀ½zÀÝ ¨ÁåUï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2012 PÀ®A 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ  . 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:25-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ  FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñï FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ZÉ¹ì £ÀA.ME4JC583HC8039786 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmɯï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÊzÀgÁ§zï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁQ §®PÉÌ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ f.zÉÆgÀ¨Á§Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-7348 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï , vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï PÉJ-36/Dgï-7348 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ£À  JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , ¸ÀAUÀªÉÄñï FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ vÀAzÉ JªÀiï.²æäªÁ¸ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ: 29ªÀ, eÁ: F¼ÀUÉÃgï, G: ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ J¸ï.©.JªÀiï ¨ÁåAPï »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.250/2012 , PÀ®A.279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                  ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ è     aîUÀÄAn @ ²Ã®UÀÄAn vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¥ÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è Dl CqÀĪÁUÀ PÉÆý E½¸À®Ä §A¢zÀÝ ªÀiÁåQìà læPÀßA: J.¦.22 qÀ§Æè 9633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 1)    «ÃgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: ªÀiÁåQì læPï £ÀA J.¦ 22 qÀ§Æè 9633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁgÀè©ÃqÀÄ vÁ: UÀzÁé¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄvÀÄÛ QîãÀgï FvÀ£ÀÄ E½zÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÆZÀ£É PÉÆlÖrgÀĪÀÅ¢®è . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A; 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¸ÀtÚ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ  FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ »A¸É ¤Ãr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ  ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà CªÀ¼À EZÉÑÃUÉ «gÀÄzÀݪÁV  5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr CPÉUÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A: 498(J), 313 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3& 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÄj ªÉĬĸÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄj ªÉĬĸÀÄvÁÛ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀ ¸ÁA§²ªÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: G¥Àà¼À2) gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: G¥Àà¼À3) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: G¥Àà¼À4) PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: G¥Àà¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄj ªÉĬĸÀ®Ä E°è AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃj ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, £ÀrØ, 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄPÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CA¨ÁzÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr  UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉVzÀÝ PÀj°AUÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛj K£À¯Éà JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2012 PÀ®A.143,147,148,324,323,504,506 gÉ/«149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢rØ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸À¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, FvÀ¤UÀÆ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ºÁQPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀÆr §AzÀÄ  ¢rØ wªÀÄä£ÀUËqÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 416/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  306/2012 PÀ®A. 447,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2012 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  26300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-                                                                   
         ¢: 24-10-2012 ¨É½UÉÎ 9-45 UÉ ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦üÃgÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ZÁ®PÀ £ÀA- 1058 °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA_ PÉ.J-36/J¥sï-608 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁUÀgÁ¼À¢AzÁ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄA¢ªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÉÊqï AiÀiÁPÉ PÀÆnÖ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ZÉ¥Àà°¬ÄAzÁ ºÀÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀÄgÀÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ £ÀªÉÆäÃgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ §¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2012 PÀ®A 341, 355, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 21.10.2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¯Á®¥Àà ¸Á. AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ, FPÉAiÀÄÄ HlPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA. 3  gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EmÁÖUÀ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ Qð PÉýzÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀiÁ®PÀjUÉ £Á£ÀÄ KPÉ ©ÃUÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀÆQ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2012 PÀ®A. 323,341,504 gÉ/« 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀt :-

 ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥Àz°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄvÀÛ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥Àr AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/2012 PÀ®A. 436 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

  ¢£ÁAPÀB24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èl FvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæv£ÁzÀ §AzÉøÁ¨ï ªÀÄĹèA GBºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄ®èl FvÀ£À ºÉÆmÉïïUÉ £ÁµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÉUÀzÀÄ PÉÆAqÀÄ £ÁµÀÖ ªÀiÁqÀÄ C°è UÁè¸À EqÀ¯ÁVzÉ ¤ÃgÀÄ JwÛ ºÁPÀÄvÉÛ£É PÀÄr E®èªÁzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁ±ÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆmÉîzÀ°è ºÉüÀzÉ-PÉüÀzÉ  M¼ÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁۣɠ CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ °TÃvÀ¦üAiÀiÁðzsÀ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A: 4(2)¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ & 3(1)(X)J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ & 506,504,L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-

       ¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 21-10-2012 gÀ 0530 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ G:¤ÃgÁªÀw E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-53/4 ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)§AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 93 UÁæA. CQgÀÆ.78000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, 2) ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 127 UÁæA. CQgÀÆ. 65000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CQgÀÆ.143000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

    ¢£ÁAPÀ: 25-10-12 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, JA.J¯ï.¹. DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ/¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á°, G:SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¤ß PÉÆqÀ®Ä vÀªÀÄä CPÀÌ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ¸ÀĤïï FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä ¢: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤ÃªÉ ºÉÆÃVj £À£Àß PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤AzÀ ¢£À EzÉà UÉÆüÉÊw®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 °Ã ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÁV ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 97/2012 PÀ®A. 309 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

   ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀWÁvÀªÁV JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀÈ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ WÁAiÀÄ ªÁ¹AiÀiÁVgÀ°¯Áè. WÁAiÀÄzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀ¼É ¹ÃgɬÄAzÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁw.dAUÀªÀÄ G.mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 27/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ  79  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ.23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E®PÀ¯ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉQ̺Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ-29-J-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-36-JA-2582 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à fÃ¥ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆAzÀ¥Àà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀAiÀÄ.26 ªÀµÀð, eÁw.¨sÉÆë, G.ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀnÖUÁæªÀÄ.FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À , vÀAVUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á.PÉøÀgÀ¨sÁ« vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀDmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A.279.337.338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¢£Á®Æ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Æ DPÉUÉ  PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 23-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ºÀt J°èAzÀ vÀgÀ°Ã CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ J°èAzÀ vÀgÀ°Ã CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A. 498 (J) 504,323,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 jAzÀ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ. vÀªÀÄäAiÀÄå PÁAiÀiÁð ¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: mÉÊ¥ï-4/112 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 15,000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀÄUÀÎj Pɦ¹AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀiÁð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: mÉÊ¥ï-5/151 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 454, 457, 380  L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        §qÉøÁ§ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-ºÀAa£Á¼ÀFvÀ£À ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ©nÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ zÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.15 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3.45 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wPÀÌ¥Àà vÀAzÉ §qÉøÁ§, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ºÀAa£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A; 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀB16-10-2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/CgÀ½¨ÉAa  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 1359/1 ªÀÄvÀÄÛ 1359/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÆüÀªÀ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1)PÀqÀUÉÆÃ®Ä CAfãÀAiÀÄå 2)C©üõÉÃPï £ÁqÀUËqÀ 3)CªÀÄgÉñÀ ZÀÄQÌ 4)²ªÁ£ÀAzÀ ZÀÄQÌ 5)GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ  PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ' ¯Éà ºÀjd£À ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ FUÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ £ÉÆÃqÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ¨ÉA§°UÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ DvÀ¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d«Ää£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹ PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jf¸ÀÖgï D¦üù£À°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß jf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ¢£ÁAPÀB22-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÉ®ªÉÇAzÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁ𢠩vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ d«Ää£À°è PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 406, 420, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ-22/10/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ J¸ï.J£ï vÁAqÀzÀ VjAiÀÄ¥Àà£À ®ªÀiÁt ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀè ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄPï ¸Á-J¸ï.J£ï vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAvÉ ¢ªÀ¸À DgÉÆæü £ÀA.5 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ DgÉÆæü £ÀA.6 £ÉÃzÀݪÀgÀ UÁrAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĽî£À VÃqÀUÀ¼ÀÄ vÉgÉZÀĪÀAvÉ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ PÁgÀ®PÀÄAn, 55 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á-PÉ EgÀ§UÉgÁ  FvÀ£À ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-36/1644 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁAqÀzÀ°è DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DmÉÆÃzÀ ªÀÈgï QwÛ ºÁQ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012PÀ®A, 143,147,341,323,504,427 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2012 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.