Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                gÀÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;avÁæ° vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÄ ¸ÀéAvÀB CtÚvÀªÀÄäAA¢jzÀÄÝ EªÀj§âgÀ°è ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ ¢£ÁAzÀ 10/03/12 gÀAzÀÄ gÀÄvÀÛªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ dUÀ¼À CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ gÀÄvÀÛªÀÄä½UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2012 PÀ®A-323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀ zÀAqÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 40 gÀ°è C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV vÉð§A¢zÀÄÝ qÁæ¥ï ¸ÀASÉå 80 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁåAUÀ ªÀiÁå£ï gÀªÀgÀÄ PÀAqÀÄ vÀqÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ½UÉ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð ªÀAiÀĹzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 5 Cr EzÀÄÝ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, PÉøÀj §tÚzÀ ®AUÀ EzÀÄÝ, PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀAvÀºÀ PÀ¥ÀÄàªÀÄtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÁ½, Q«AiÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ vÁ®ÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀzÁgÀ CzÀPÉÌ °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆV£À°è ªÀÄÄR§lÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ £ÀAd®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀĪÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ»§Æ§Ä «ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ C°Ã«ÄÃAiÀiÁ ¸Á: £ÀAd®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÀ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gɸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ,§gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2012.PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ¢£ÁAPÀ: 30.10.2012 gÀAzÀÄ PÀAoÉAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 PÀvÀ 8387 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ  PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁ¥À®¥À«ð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁ mÁ 207 PÉ.J. 17 J 3246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  §®UÀqÉ wgÀÄV¹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ÀPÀAoÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä 60 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¹.J¸ï.¥sï £ËPÀgÀ ¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  136/2012.PÀ®A-279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.