Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jul 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 06/07/2018 ರಂದು 17-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 18-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಫಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನಿಂಗಯ್ಯ ಗೋಟರ್ ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ : ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ನರಬಂಡಿ ಹಾ.. ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಕವಿತಾಳ ತಾ: ಮಾನವಿ ತನು ಕವಿತಾಳಹುಸೇನಪೂರು ಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ 1) 180 ML  -MC DOWELLS  NO-1  CELEBRATION  DELUXE  XXX RUM 10 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 43.81 .ಕಿ 438 ರೂ/-  900 ml . 2) 180 ML BAGPIPER DOWELL WHISKY 04 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ 87.62 RS .ಕಿ 350 ರೂ/-  720 ml.  3) 90  ML - ORIGINAL CHOICE  DELUXE WHISKY 57 ಪೋಚ್  90X57=5.130 ML .ಕಿ 1683.21 ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ ,ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 118/2018 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd¸Àé PÀlÖzÉ  CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  n¥ÀàgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ-06/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L r.¹.L.© gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ  PÁæ¸ïUÉ  ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¢- 06/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 04-00 ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ   01 n¥ÀàgÀ §A¢zÀÄÝ, n¥ÀàgÀ£ÀÄß  ¤°è¹ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ  n¥Ààgï £ÀA TN 87B TMP 5755 n¥ÀàgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ . ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°PÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ  §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á AiÀiÁlUÀ¯ï w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ. ¸ÀzÀj  l¥Ààgï ªÀiÁ°P£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀiÁt §ÄfÓ ¸Á dÆPÀÆgÀÄ  ºÁ ªÀ AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ£À°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£À ¨É¯É 12000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ. n¥Ààj£À ¨É¯É CA.Q 30,00,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr  ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2018 PÀ®A 4(1J) 21 , JA,JA,Dgï,r  ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 06/07/2018 ರಂದು 1920 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಅರೋಪಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಗೋಖರಪ್ಪ ,ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ನಾಯಕ, ಉದ್ಯೋಗ : ಚಾಲಕ , ಸಾ: ಸಿಂಗನೋಡಿ, ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 06/07/2018 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ  ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನಕದಾಸ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಅರೋಪಿತನು  MAHINDRA BOLERO CAMPER. NO KA36/A-6463 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅರೋಪಿತನು  ವಾಹನವನ್ನು  ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಾಲಕನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 51/2018 ಕಲಂ 279, 336  IPC & 192 (A) IMV ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ: 06.07.2018 ರಂದು 16.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ವಿರೇಂದ್ರ ತಂ; ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುನ್ನೂರ ಕಾಪು, : ಬೊಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ನಂ: KA36B4106 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಗಣಮೂರು ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ಈತನು ತಾನು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ನಂ: KA36B4106 ನೇದ್ದರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2018 PÀ®A. 279, 336 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.


ವರದಕ್ಷಿಣ ಕಿರುಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁ ºÀĸÉãï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  ಈಕೆಯನ್ನು ªÀÄzÀÄªÉ J-1 SÁeÁ ºÀĸÉãï eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 18-9-2011 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪɠ  AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- ºÁUÀÆ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ, J-1 zÀÄrAiÀÄzÉà ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà J-1 UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ J-2 jAzÀ 5 gÀªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-6-18 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 87/2018,  ಕಲಂ 498(), 504, 323, 114, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÁ¥ÉÃðlgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAr ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ZÀ£ÁßV zÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÁgÀzÀ°è 1-2 ¢£À PÉ®¸À ºÉÆÃV G½zÀ ¢£À SÁ° wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ DUÁUÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ºÁUÀÆ zÀƪÀÄ¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ gÁwæ ¯ÉÃmÁV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÉà K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ EgÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ FUÉΠ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¢£À EzÀÄÝ ªÀÄÆgÀ£É ¢£ÀPÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ E°èAiÉÄà EzÀÝ PÉ®¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆêÀzÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2018 gÀ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼É gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ¨ÉÆÃrðUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt FvÀ£À ¸Á«£À°è C£ÀĪÀiÁ£À PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆ®APÀıÀªÁV vÀ¤SÉ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 08/2018 PÀ®A 174(¹)¹.Dgï.¦.¹. jÃvÁå AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2018 gÀAzÀÄ 241 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.