Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                       
                                        
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

«zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¢: 02-04-2018 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï PÀvÀðªÀåPÁÌV ¦AiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï D¦ü¸Àgï nêÀiï 1 [¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð J,¦.JA.¹ zÉêÀzÀÄUÀð]gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ²æà ªÀÄqÉÆüÀ¥Àà £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ [E.M vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð] gÀªÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ «zsÁ£À ¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¥À ZÁ®PÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà, DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-36, f-102 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ PÀA¥ËAr£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ¨sÁwäªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-25 UÀAmÉUÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀÄ fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÁ¼ÀÄ §nÖ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ G¦àlÄÖ G¥ÀºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, .¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ aºÉßAiÀÄļÀî ¸ÁÌ¥ÀÄð zsÀj¹zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «rÃAiÉÆà awæÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀÄÝ F G¥ÀºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ K¥Àðr¹zÁÝV PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. F ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ-2018 eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ G¥ÀºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 159/2018 PÀ®A: 171[©], 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2018 gÀAzÀÄ 117¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,500/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.