Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2012 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è ) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¢.UÀAUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, F½UÉgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÉÆð. 2) ¨ÁµÁ vÀAzÉ: PÀjêÀiï¸Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,G: ºÀnÖ PÀA.¦ülÖgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ. 3) £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ, vÀAiÀiÁj¹zÀ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÀ E®èzÉ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.80/2012 PÀ®A. 308,328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ £À¸Áð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃd vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£À ªÀåQÛ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 90 JªÀiï.J¯ï JA.¹. gÀªÀiï 80 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ,330 JA.J¯ï £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï n£ï UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 252 ¨ÁnèUÀ¼À£À MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 14,543/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ ºÁf ªÀĸÁÛ£ï ¸Á. AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¹¯Áà ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.27n.AiÀÄÄ. 4489 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ. PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀtUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ UËqÀ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è , ¥ÉÊ£Á¸ÀÝ° ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ £É°è£À ¨É¼É ¸ÀºÁ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛ«¢®è CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 07/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ C£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CPÀâgÀ¸Á¨ï EªÀgÀ PÀAPÀgï «Ä°èUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA:PÉ.J. 36 PÉ. 3738 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ dqɧ¸À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 6437 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÉêÀAiÀÄå @ gÉêÀtß ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 83/2012 PÀ®A: 279.337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁ ÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25.05.2012 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ MlÄÖ 11 d£À PÀÆr CmÉÆà jPÁë £ÀA:PÉ.J.36 J 4188 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ¤UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀÄ¥sÁ£ï £ÀA: J¦. 27 JPïì 7808 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ §®UÀqÉ wgÀÄV¹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è ¹QÌ ºÁQ ZÀ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CzÀgÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 65/2012 PÀ®A: 279,338 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2012 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è ) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¢.UÀAUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, F½UÉgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÉÆð. 2) ¨ÁµÁ vÀAzÉ: PÀjêÀiï¸Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,G: ºÀnÖ PÀA.¦ülÖgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ. 3) £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ, vÀAiÀiÁj¹zÀ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÀ E®èzÉ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 500 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËAqÀgï C.Q.gÀÆ: 250/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.80/2012 PÀ®A. 308,328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ £À¸Áð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃd vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£À ªÀåQÛ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 90 JªÀiï.J¯ï JA.¹. gÀªÀiï 80 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ,330 JA.J¯ï £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï n£ï UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 252 ¨ÁnèUÀ¼ÀÀ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 14,543/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 2605.2012 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.